Kişisel Verilerin Korunması Politikası

  1. Ana Sayfa
  2. Kişisel Verilerin Korunması Politikası

TÜRKİYE SAĞLIK ENDÜSTRİSİ İŞVERENLERİ SENDİKASI İKTİSADİ İŞLETMESİ

GİRİŞ

İşbu aydınlatma metni (“Aydınlatma Metni”); Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası İktisadi İşletmesi (“SEİS İktisadi İşletmesi”) tarafından sağlanan e-bülten hizmeti abonelerinin (“E-Bülten Aboneleri”) kişisel verilerinin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuata ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun kararlarına uygun olarak işlenmesinin ve E-Bülten Aboneleri’nin haklarını etkin şekilde kullanabilmelerinin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır.

VERİ SORUMLUSU

E-Bülten Aboneleri’ne ait kişisel veriler, KVKK’nın m.4 hükmünde belirtilen genel ilkelere uygun olarak SEİS İktisadi İşletmesi tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işbu Aydınlatma Metni’nde açıklanan amaçlar doğrultusunda ve bunlarla sınırlı olarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işlenebilecek, saklanabilecek, sınıflandırılabilecek ve talebiniz halinde güncellenebilecektir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

SEİS İktisadi İşletmesi tarafından kimlik ve iletişim bilgileri, işbu Aydınlatma Metni uyarınca belirtilen işlenme amaçları ile sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, SEİS İktisadi İşletmesi tarafından temel hak ve özgürlüklerinize zarar verilmemek kaydıyla http://www.seis.org.tr/ sitesinde yer alan e-bülten aboneliğine onay vermeniz halinde KVKK m.5/1 hükmüne dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 4’üncü maddesinde öngörülen temel ilkelere uygun olarak;

a) SEİS İktisadi İşletmesi tarafından hazırlanan e-bültenin tarafınıza ulaştırılması,

b) Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

c) Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,

d) Ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,

e) İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

f) İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,

g) Ürün veya hizmet satış̧ süreçlerinin yürütülmesi,

amaçlarıyla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen işlenme amaçlarıyla uygun bir süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Söz konusu faaliyetler kapsamında SEİS İktisadi İşletmesi tarafından kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak KVKK başta olmak üzere tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

SEİS İktisadi İşletmesi tarafından hukuka uygun olarak işlenen kişisel verileriniz, KVKK’nın 4. ve 8. maddelerinde öngörülen koşullar çerçevesinde ve işbu Aydınlatma Metni’nin 4. maddesinde belirtilen amaçlar dahilinde, Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası’na, SEİS İktisadi İşletmesi’ne, iş ortaklarına, yetkili kurum ve kuruluşlara, tedarikçilerine veya alt yüklenicilerine aktarılabilecek ve/veya açıklanabilecektir.

Adi Ortaklık tarafından hukuka uygun olarak işlenen kişisel verileriniz, herhangi bir şekilde yurt dışına aktarılmamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ

E-Bülten Aboneleri’nin kişisel verileri yukarıda belirtilen amaçlarla, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun şekilde ve KVKK m.5/1 hükmü uyarınca açık rızanıza dayalı olarak http://www.seis.org.tr/ sitesinde yer alan e-bülten aboneliği sayfası ile otomatik veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.

KVKK’NIN 11’İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLAR

Tüm talepleriniz için http://www.seis.org.tr/ sitesinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu elektronik ortamda doldurulabilir ve elektronik ortamda gönderme imkânı da dahil olmak üzere ilgili formda belirtilen kanallar vasıtasıyla SEİS İktisadi İşletmesi’ne iletebilirsiniz. SEİS İktisadi İşletmesi tarafından KVKK’nın 11’inci maddesi uyarınca yapılacak başvurular ivedilikle, etkin ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilecektir ve niteliğine göre, talebiniz en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, başvurunuzun incelenmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik olarak gerçekleştirilecek işlemlerin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler talep edilebilecektir.

KVKK’nın 11’inci maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:

a) Kişisel verilerinizin SEİS İktisadi İşletmesi tarafından işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f) KVKK ve diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç doğurması durumunda itiraz etme, ve

h) Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

BİLGİLERİNİZİ GÜNCELLEME TALEBİ

SEİS İktisadi İşletmesi tarafından işlenen verilerinizin doğru ve güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, bu hususu yazılı olarak veya http://www.seis.org.tr/ adresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu’nda belirtilmiş olan yollar ile SEİS İktisadi İşletmesi’ne bildirebilirsiniz.

Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası İktisadi İşletmesi

E-Posta : kvkk@seis.org.tr

İnternet Sitesi : http://wwww.seis.org.tr

Adres : Mustafa Kemal Mah. 2141. Cad. No:11/12 Çankaya/Ankara

Telefon : +90 (312) 430 6563

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et