1.16. SAĞLIK ENDÜSTRİLERİNDE YAPISAL DÖNÜŞÜM PROGRAMI

i. Programın Amacı ve Kapsamı

Ülkemizde artan ve yaşlanan nüfus, ortalama yaşam sürecinde yükselme, sağlık hizmetlerinde ve ilaca erişimde iyileşme, artan refah düzeyi ve farkındalık gibi faktörler nedeniyle ilaç ve tibbi cihaz talebinin artması sosyal güvenlik harcamalarında ve cari açık üzerinde baskı oluşturmaktadır.

Uzun vadede Türkiye'nin küresel bir ilaç Ar-Ge ve üretim merkezi olması, ilaç ve tıbbi cihaz alanında rekabetçi bir konuma ulaşması önem arz etmektedir. Bu programla yüksek katma değerli ürün üretebilen, küresel pazarlara ürün ve hizmet sunabilen ve yurtiçi ilaç ve tıbbi cihaz ihtiyacının daha büyük bir kısmını karşılayabilen bir üretim yapısına geçilmesi amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda orta vadede yerli üretim kapasitesinin artırılması, Ar-Ge ve girişim ekosisteminin geliştirilmesi, uzun vadede yeni molekül geliştirebilen, daha yüksek katma değerli ilaç ve tıbbi cihaz üretebilen bir yapıya kavuşacak küresel değer zincirlerinde etkinliğin artırılması öngörülmektedir.

ii. Program Hedefleri

 • Yurtiçi tıbbi cihaz ve tıbbi malzeme ihtiyacının yüzde 20'sinin yerli üretimle karşılanması
 • Yurtiçi ilaç ihtiyacının değer olarak yüzde 60'ının yerli üretimle karşılanması

iii. Performans Göstergeleri

 • İlaç ve tıbbi cihazda ihracatın ithalatı karşılama oranı
 • İlaç ve tıbbi cihaz Ar-Ge harcamalarının GSYH içindeki payı
 • İlaç sektörünün yerli ve uluslararası patent başvurusu sayısı
 • Türkiye'de tıbbi cihaz şirketi sayısı
 • İlaç sektöründe çalışan sayısı
 • Türkiye'de üretimine başlanan yeni ilaç sayısı

iv. Program Bileşenleri

1. Bileşen: Kamunun Yönlendirme Kapasitesinin Güçlendirilmesi

 • İlaç ve tıbbi cihaz sektörlerinde orta ve uzun vadeli stratejilerin ve yol haritalarının hazırlanması,
 • İlaç ve tıbbi cihaz alanında sağlık, sosyal güvenlik, sanayi politika ve uygulamalarında eşgüdüm ve yönetişirnin geliştirilmesi amacıyla yönlendirme kurulu oluşturulması,
 • Tıbbi cihazda odak ürünler için orta ve uzun dönem tedarik planı hazırlanması,
 • Geleceğe yönelik ihtiyaçların belirlenebilmesi için veri altyapısının oluşturulması, veri paylaşım standartlannın belirlenmesi,
 • Sağlık hizmet sunumu perspektifinden tıbbi cihaz ürün standartlarının geliştirilmesi,
 • Kamunun savunma alanındaki yerlileştirme deneyimlerinden faydalanarak alım yapan kurumların sektörü yönlendirme ve düzenleme kapasitelerinin güçlendirilmesi,

2. Bileşen: Ar-Ge ve Yenilik Alanının Geliştirilmesi

 • Yerli ve yabancı nitelikli araştırmacı sayısının artırılması,
 • Öncelikli alanlar belirlenerek temel araştırma programlarının oluşturulması,
 • Yerli ve yabancı özel sektör ile yakın işbirliği içinde çalışacak akredite araştırma, test ve ölçüm merkezlerinin kurulması,
 • Sürdülürülebilir Ar-Ge, üretim, ticarileştirme için alternatif finansal modeller ile programlar, tasarlanması,
 • Ar-Ge destek programlarının geliştirilmesi,

3. Bileşen:.İ5 ve Girişim Ekosisteminin Geliştirilmesi

 • Yeni sağlık programları oluştururken yerli ilaç sanayi ile işbirliği modellerinin geliştirilmesi,
 • Yeni girişim Modelleri için finansman yöntemlerinin geliştirilmesi, destek araçlarının tasarlanması,
 • Tibbi cihaz ve ilaç sanayi kürnelenmelerinin oluşturulması,
 • Sektöre özgü üniversite-sanayi işbirliği sistem ve modellerinin geliştirilmesi,

4. Bileşen: Üretim ve ihracatın Desteklenmesi

 • İkili anlaşmalarla ruhsatlandırma ve teknik denetim süreçlerinin hedef bölge ve ülkelerde kolaylaştılmasına yönelik olarak girişimlerde bulunulması,
 • İmalat sanayi üzerinde dönüştürücü etkisi yüksek uluslararası doğrudan yatırımlara verilen desteklerin etkinleştirilmesi,
 • Yerli ilaç üretimini ve ihracatın teşvik için uluslararası yükümlülüklerle uyumlu bir şekilde yeni önlemlerin devreye sokulması,

v. Koordinatör ve Sorumlu Kurum/Kuruluşlar

Genel Koordinatörler: Kalkınma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı Bileşenlerden Sorumlu Kurum/Kuruluş

1. Bileşen: Sağlık Bakanlığı

2. Bileşen: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

3. Bileşen: Ekonomi Bakanlığı

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et