BÖLÜM I - TANIMI VE AMACI

ADI, MERKEZİ, ADRESİ

Madde 1 - Sendikanın adı TÜRKİYE SAĞLIK ENDÜSTRİSİ İŞVERENLERİ SENDİKASI olup, kısa adı “SEİS” dir. Sendikanın merkezi, Mustafa Kemal Mahallesi 2141. Cadde No: 11/12 Çankaya / Ankara adresindedir.

Sendika merkezinin Ankara şehri hudutları içinde başka bir adrese nakli Ana tüzükte değişiklik yapılmasını gerektirmez, ancak bu değişiklik ana tüzüğe işlenir ve ilgili mercilere bildirilir.

AMACI

Madde 2 - Sendikanın amacı; sağlık işkolunda faaliyet gösteren üyelerin, hak ve menfaatlerini tüm yasal zeminlerde, kamu ve özel kuruluşlar nezdinde korumak, kollamak ve geliştirmektir. Öte yandan üye işverenlerin insan onuruna yakışan azami kalitede hizmet sunmalarını denetlemek ve bu kalitenin korunmasını sağlamakla yükümlüdür.

Bu amacın gerçekleştirilmesi için, Devletin Ülkesi ve Milleti ile bölünmez bütünlüğünün, Milli Egemenliğin ve Cumhuriyetin korunması, Atatürk İlkelerinin yaşatılması ve Demokratik ilkelerden ayrılmadan faaliyet gösterilmesi asıldır.

ÇALIŞMA KONULARI

Madde 3 - Sendika, tüzel kişi olarak genel hükümlere göre sahip olduğu yetkilerden başka, amacı doğrultusunda Sendikalar Kanunu ve diğer mevzuatın imkan verdiği her türlü muamele, faaliyet ve teşebbüslerde bulunur. Bununla birlikte;

1- İşkolundaki işverenlerin sendika çatısı altında birleşmelerini sağlar;

2- Toplu iş uyuşmazlıklarında, ilgili makama, arabulucuya, hakem kurullarına,iş mahkemelerine ve diğer yargı organlarına başvurur, temsilci gönderir, görüş bildirir;

3- Çalışma hayatından, mevzuattan, toplu iş sözleşmesinden, örf ve adetten doğan hususlarda, dava açar ve bu münasebetle açılan davadan ötürü husumete ehil olur;

4- Ferdi iş ilişkilerinden doğan uyuşmazlıklarda, üyelerine yardımcı olur;

5- Lokavta karar verebilir, idare eder, lokavtı kaldırabilir;

6- Grev ve lokavt fonu kurar, grev veya lokavt halinde bu fondan Genel Kurulca kabul edilen yönetmelik esasları dairesinde üyelerine ödemede bulunabilir;

7- Mevzuat hükümleri dairesinde amacıyla ilgili milli ve milletlerarası kuruluşlara üye olabilir veya bunların toplantılarına katılabilir, kanun ve uluslararası anlaşma hükümlerine göre toplanan kurullara temsilci gönderir;

8- Çalışma mevzuatı, işveren-işçi ilişkileri, yönetim, verimlilik, beşeri ilişkiler, iş değerlendirmesi ve iş güvenliği gibi konularda, üyelerine ve üyelerinin mensuplarına bilgi verir ve bu amaçla kurs seminer konferans ve benzeri toplantılar tertipleyebilir, tertiplenenlere katılabilir;

9- İş kolunda adil dengeli ve bilimsel ücret sisteminin kurulmasını sağlamak ve daha iyi çalışma ortamı yaratmak için çalışmalar yapar veya yaptırır ve ayrıca amacı ile ilgili konularda araştırmalar yapar;

10- İş güvenliğinin sağlanması için çalışmalar yapar, ilgili mercilerce yapılan çalışmalara katılır, üyelerine iş güvenliği tedbirleri hakkında bilgi verir, gereğinde tedbirlerin alınmasına yardımcı olur ve sonuçlarını izler;

11- Mevzuat hükümleri dairesinde, amacıyla ilgili olarak gazete, dergi, kitap gibi periyodik olan veya olmayan yayın faaliyetleri yapabilir, ve bu işler için gerekli basın tesisleri kurabilir,

12- Üyelerin yararlanmaları için kütüphane, sağlık ve spor tesisleri kurabilir;

13- Üyelerin ve üyelerinin mensuplarını mesleki eğitim, bilgi ve tecrübelerini yükseltmek için çalışır ve bu amaçla eğitim birimleri veya eğitim vakfı kurabilir ve ayrıca, herhangi bir bağışta bulunmamak kaydıyla yardım ve eğitim amacıyla sandıklar kurulmasına yardımcı olabilir ve toplamı, nakit mevcudunun yüzde beşinden fazla olmamak kaydıyla bu sandıklara kredi verebilir;

14- Çıraklık müessesesinin memleketin sınai kalkınma çabalarına daha yararlı biçimde işlemesi için çalışmalarda bulunabilir;

15- Herhangi bir bağışta bulunmamak kaydı ile üyeleri için kooperatifler kurulmasına yardım edebilir ve toplamı nakit mevcudun yüzde onundan fazla olmamak kaydıyla bu kooperatiflere kredi verebilir;

16- Toplamı nakit mevcudun yüzde kırkından fazla olmamak kaydıyla, sınai ve iktisadi teşebbüslere yatırımlar yapabilir;

17- Çalışma ilişkileri ile ilgili mevzuatın hazırlanması ve uygulanması ile yakından ilgilenir görüş ve düşüncelerini duyurur;

18- Çalışma şartlarını ülke ekonomisine uygun şekilde düzenlemek için tedbirler alır, işkolunda yeknesak iş şartlarını gerçekleştirmeye çalışır, ülke ekonomisini güçlendirici çalışmalar yaparak, işçilerine sürekli ve uzun vadeli refah ve sosyal güvence sağlamaya gayret eder;

19- Üyeleri arasında çıkacak uyuşmazlıkları uzlaştırıcı sıfatı ile veya hakem yolu ile çözümlemek için teşebbüs ve faaliyette bulunabilir;

20- Sendika amaç ve konusunun gerektirdiği menkul ve gayrimenkulleri satın alabilir, satabilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir, menkullerini rehin, gayrimenkullerini ipotek edebilir, başkalarına ait menkul ve gayrimenkuller üzerinde rehin ve ipotek kabul ve tesis edebilir, gereğinde fekkedebilir mevzuat ile sınırlı olmak kaydıyla her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir.

FAALİYET GÖSTERDİĞİ İŞKOLU

Madde 4 - Sendikanın faaliyet gösterdiği iş kolu sendikalar kanununda belirlenen 24 nolu Sağlık iş koludur.

BÖLÜM II - ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA, ÇIKARILMA

ÜYE OLMA

Madde 5 - Sağlık iş kolunda faaliyette bulunan işyerlerinin “gerçek” veya “tüzel kişi” olan işverenleri sendikaya üye olabilir.

Üyelik, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre Sendikaya başvurulması ve Yönetim Kurulu’nun üye tam sayısının 2/3'ünün 1 fazlasının kabulü ile kazanılır. Sendika üyeliği, üyeliğin e-devlet üzerinden Bakanlığa bildirildiği tarihten itibaren başlar.

Müracaat tarihinden itibaren otuz gün içinde reddedilmeyen üyelik talebi kabul edilmiş sayılır.

FAHRİ ÜYELİK

Madde 6 - Sağlık Endüstrisinin gelişmesine veya Sendikaya büyük hizmette bulunmuş olanlara Yönetim Kurulu’nun kararı ile “fahri üyelik” ünvanı verilebilir.

Fahri üyeler özel bir deftere kaydedilirler, aidat ödemezler, genel kurullarda nisapta nazara alınmazlar ve oy kullanamazlar.

ÜYELİKTEN ÇIKMA

Madde 7 - Her üye önceden bildirimde bulunmak suretiyle üyelikten çekilebilir. Çekilme bildirimi noter huzurunda münferiden kimliğin usulüne uygun şekilde tespiti ve istifa edecek kişinin imzasının tasdikiyle olur.

Çekilme notere başvurma tarihinden itibaren bir ay sonra geçerli olur. Üyenin bu tarihe kadar tahakkuk etmiş veya edecek aidat borçlarını ödemesi şarttır.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Madde 8 - Üyenin Sendikadan çıkarılma kararı, Disiplin Kurulu’nun yaptığı inceleme sonucu düzenleyeceği rapor üzerine, Disiplin Kurulu’nun teklifi ile Genel Kurulca verilir. Çıkarma kararı, e-Devlet kapısı üzerinden Bakanlığa elektronik ortamda bildirilir ve çıkarılana yazı ile tebliğ edilir

Çıkarma kararına karşı üye, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde görevli mahkemeye itiraz edebilir.

Üyelik, çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar devam eder.

Üyelikten çıkarılma aşağıda yazılı sebeplerden birine dayanılarak yapılabilir:

1) Milli ve mesleki menfaatlere, Sendika amaç ve faaliyetlerine aykırı davranışlarda bulunmak;

2) Sendikanın genel yararlarının zedelemesine yol açacak, birlik ve beraberliği bozacak davranışlarda bulunmak;

3) Bu Anatüzük ve buna dayanılarak çıkmış veya çıkacak yönetmelik hükümlerine veya genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına uymamak;

4) Sendikaya karşı olan mali yükümlülüklerini yönetim kurulunca kabule şayan bir sebep olmadan, üç aydan fazla bir süre içinde yerine getirmemek ve yapılan yazılı ihtara rağmen ödememek;

Müracaatları halinde Sendikadan (4.) bendine göre çıkarılan, Yönetim Kurulu kararı ile, diğer bentlere göre çıkarılanların ise Genel Kurul kararı ile, tekrar üyelik kayıtları yapılabilir. Ancak, Sendikadan çıkarılan üyenin, yeni üyelik talebinin yetkili kurulca görüşülmesi için, çıkarılma nedeninin ortadan kalktığına kesin kanaat getirilmesi gereklidir.

Çıkarılma talebi ile Genel Kurula sevk edilen üye, karar kesinleşinceye kadar sendika faaliyetlerinden yararlandırılmaz.

ÜYELİĞİ SONA ERDİREN HALLER

Madde 9 - İşveren veya işveren vekili sıfatını kaybedenlerin Sendikadaki üyelikleri ve görevleri, bu sıfatı kayıp ettikleri tarihte kendiliğinden sona erer.

“Tüzel Kişiliği” temsilen işveren vekili sıfatı ile Sendikada görev almış olanların sonradan bu sıfatı kaybetmeleri halinde “Tüzel Kişiliğin” üyeliği düşmez, işveren vekilinin sendika organlarındaki görevleri sona erer. Ancak, işveren vekilinin Sendikanın bir başka “Tüzel Kişi” üyesinde, birinci derecede temsil yetkisi ile işveren vekili sıfatının devam etmesi halinde sendika organlarındaki, kurullardaki ve teşkilattaki görevleri devam eder.

BÖLÜM III - ÜYELERİN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

ÜYELERİN HAKLARI

Madde 10 - Üyeler mevzuat, Ana tüzük ve buna istinaden çıkmış veya çıkacak yönetmelikler çerçevesinde kendilerine tanınmış bütün haklardan yararlanabilirler.

ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Madde 11

A) Genel Yükümlülükler: Üyeler,

1) Sendikanın genel yararlarının zedelenmesine yol açacak, birlik ve beraberliği bozacak davranışlarda bulunmamayı,

2) Anatüzüğe ve Anatüzüğe uygun olarak çıkmış veya çıkacak Yönetmelik hükümlerine uymayı, yetkili kurullarca tespit edilmiş kararlara aykırı hareket etmemeyi, kabul ve taahhüt ederler.

B) Sendikaya Bilgi Verme Yükümlülükleri:

Üye, ortak ihtiyaç ve menfaatlerin gerektirdiği araştırma ve istatistiklerin yapılmasında yararlı her türlü bilgiyi, talep üzerine, sendikaya zamanında vermek mecburiyetindedir.

C) Mali Yükümlülükleri:

Üye, üyelik aidatını Yönetmeliğinde öngörülen esaslar dairesinde, Sendikaya zamanında ödemekle yükümlüdür. İkaza rağmen borcun ödenmemesi veya Yönetim Kurulu’nca kabule şayan bir mazeretin bildirilmemesi halinde, üye borcunu ödeyene kadar Sendikanın hizmetlerinden yararlandırılmaz ve Sendikanın hiçbir faaliyetine katılamaz.

Borcun gecikme sebebini kabule veya reddetmeye Yönetim Kurulu yetkilidir. Üyenin zamanında ödememiş olduğu aidat borcu için, bankalarca işletme kredilerine uygulanan en yüksek faiz oranında gecikme zammı tahakkuk ettirilir.

Aidat borcunu Yönetim Kurulu’nca kabule şayan bir sebep olmadan 3 aydan fazla bir süre içinde ödemeyen ve yapılan ihtara rağmen ödememekte ısrar eden üye, Yönetim Kurulu tarafından Disiplin Kurulu’na sevk edilir. Aidat ve gecikme zammının kanuni yollardan tahsiline gidilir.

Aidat borcunu süre içinde ödeyemeyecek durumda olan üye, teminat göstermek suretiyle ödeme süresinin ertelenmesini Yönetim Kurulu’ndan isteyebilir.

Bu isteğin yönetim kurulunca incelenebilmesi için, üyenin isteğini ödeme süresi içinde ve yazılı olarak yapması, erteleme istediği süreyi ve gerekçesini bildirmesi, varsa kanıtlayıcı belgelerini isteğine eklemesi gereklidir.

Yönetim kurulunun incelemesi sonucunda isteğini kısmen veya tamamen kabul ettiği üye hakkında, erteleme süresi sonuna kadar, isteğini kısmen veya tamamen kabul etmediği üye hakkında ise yönetim kurulu kararının üyeye tebliğini izleyen on beşinci günü akşamına kadar bu maddenin 1., 2. ve 3. fıkra hükümleri uygulanamaz.

BÖLÜM IV - ORGANLAR VE TEŞKİLAT

ORGANLAR VE TEŞKİLAT

Madde 12 - Sendikanın organları ve teşkilatı aşağıda belirtilmiştir.

A) Zorunlu Organlar:

1) Genel Kurul,

2) Yönetim Kurulu,

3) Denetleme Kurulu,

4) Disiplin Kurulu.

B) Diğer Kurullar ve Teşkilat:

1) Yüksek Danışma Kurulu

2) Temsilcilik,

3) Genel Sekreterlik,

4) Bürolar.

ZORUNLU ORGANLARDAKİ ÜYELİK ŞARTLARI

Madde 13 - Genel Kurulda, organlara yalnız “Gerçek Kişiler” seçilir. Bu sebepten, sendika üyesi “Tüzel Kişiler” genel kurulca sendikanın diğer organlarına seçilmiş olan temsilcilerini bir başka temsilci ile değiştiremez veya seçim dönemi içinde herhangi bir sebeple organdaki görevinden ayrılmış olan temsilci yerine, o organda başka bir temsilcisini görevlendiremez.

Yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyeliğine seçilebilmek için işveren olmak veya “Tüzel Kişiliği” birinci derecede temsile yetkili olmak şarttır.

Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarından birinden mahkumiyeti bulunmaması gerekir.

ORGAN ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ

Madde 14 - Organlardaki üyelik aşağıdaki hallerde sona erer:

1) Genel kurulun karar vermesi,

2) Seçim döneminin sona ermesi,

3) Üyenin kendi isteği ile ayrılması,

4) Üyenin ölümü,

5) Üyenin ya da temsil etmekte olduğu “Tüzel Kişinin” sendika üyeliğinden ayrılması veya çıkartılması,

6) Üyenin, Sendikada temsil etmekte olduğu “Tüzel Kişi” ile ilişiğinin kesilmesi ve 13.maddenin son fıkrasındaki şartlarla bir başka sendika üyesi ile ilişkisinin olmaması,

YEDEKLERİN GÖREV ALMASI

Madde 15 - Sendikanın genel kurul dışındaki zorunlu organlarından birindeki üyeliği sona eren kişinin yerine, genel kurul seçim tutanağındaki sıralamada o organ için en çok oy almış olan ilk yedek üye çağrılır.

BÖLÜM V - GENEL KURUL

GENEL KURUL’UN OLUŞUMU

Madde 16 - Sendika Genel Kurulu üyelerinden oluşur.

1) Sendika üyesi “Gerçek Kişiler”, genel kurul toplantılarına bizzat katılırlar ve vekaleten temsil edilmezler.

2) Sendika üyesi “Tüzel Kişiler” Genel Kurul toplantılarında kural olarak statülerine göre 1. derecede imza yetkisine sahip ve temsil belgesine haiz bir temsilci vasıtası ile temsil edilirler. Ancak, tüzel kişiler gerekli gördükleri takdirde münhasıran o genel kurul için geçerli olmak üzere şirket yetkililerinden birisine özel temsil yetkisi vererek de kendilerini genel kurulda temsil ettirebilirler. Şu kadar ki genel kurulda tüzel kişiyi bu surette temsil edecek kişinin şirket imza sirkülerinde ismi bulunan yetkililer arasında belirlenmesi şarttır.

GENEL KURUL’UN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 17 - Genel Kurul, Sendikanın en yetkili karar organıdır. Genel Kurulun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

1. Yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının üyelerini seçmek;

2. Anatüzük değişikliklerini karara bağlamak;

3. Yönetim ve denetleme kurulları raporlarını görüşüp karara bağlamak;

4. Yönetim ve denetleme kurullarını ibra etmek;

5. Sendikanın bütçesini görüşüp aynen veya değiştirerek karara bağlamak;

6. Gündem hakkındaki teklifleri ve gündemdeki maddeleri karara bağlamak;

7. Seçim Sandık kurulu asıl ve yedek üye adaylarını seçmek;

8. Sendika için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki vermek;

9. İşveren Konfederasyonları’na üye olma veya üyelikten çekilme hakkında karar vermek;

10. Aynı iş kolundaki bir işveren sendikası ile birleşme veya katılma hakkında karar vermek;

11. Uluslararası işveren kuruluşlarına üye olma veya üyelikten çekilme hakkında karar vermek;

12. Sendikanın feshine ve tasfiyesine karar vermek, tasfiye komisyonunu seçmek;

13. Üyeleri için grev ve lokavt yardım fonu kurmak ve yararlanma şekil ve şartlarını tespit etmek;

14. Yönetim Kurulu’na talimatlar vermek;

15. Mevzuatta veya bu Anatüzükte genel kurulca yapılması belirtilen diğer işlemleri yerine getirmek.

16. Konfederasyon Genel Kurulu’na katılacak delegeleri seçmek;

GENEL KURULLARIN TOPLANTI ZAMANI

Madde 18 -

1) Olağan Genel Kurul dört yılda bir Nisan ayı içinde toplanır.

İki Genel Kurul toplantısı arasındaki döneme ait faaliyet ve hesap raporu ile Denetleme Kurulu raporunun ve gelecek döneme ait bütçe teklifinin, Genel Kurula katılacaklara toplantı tarihinden on beş gün önce gönderilmesi zorunludur.

2) Olağanüstü Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde yahut üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine toplanır. Genel Kurula çağrı Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

GENEL KURUL BAŞKANLIK DİVANI

Madde 19 - Genel Kurulu, Sendikanın Yönetim Kurulu Başkanı, yokluğu halinde Başkan Vekillerinden biri veya Yönetim Kurulu Başkanı’nın görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesi açar. Yoklama sonuçlarına göre yeterli çoğunluğun bulunduğu tespit edilmişse açık oyla ve adi çoğunlukla bir başkan iki başkan vekili ve iki divan katibinden oluşan Başkanlık Divanı seçilir.

Başkanlık Divanı, Genel Kurul müzakerelerini idare etmek, gerekli zabıtları tutmak, organların üyeliğine aday olanları tespit etmek, aday listelerinin düzenlenmesini ve Seçim Kurulu Başkanı’na mühürlenmek üzere verilmesini sağlamak, seçim sandık kurulu asıl ve yedek üye adaylarının isimlerini Seçim Kurulu Başkanı’na bildirmekle görevlidir.

GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

Madde 20 -

1) Genel Kurul toplantılarında yalnız gündemdeki konular görüşülür.

Gündeme madde eklenmesi Genel Kurula katılan üyelerin ve temsilcilerin onda birinin yazılı teklifi ile mümkündür.

Gündeme madde ilavesi veya gündem maddeleri arasında sıra değişikliği tekliflerinin görüşmelere geçilmeden önce yapılmış olması gereklidir.

2) Olağanüstü toplantı gündeminde 18. maddenin (2) bendine göre toplantıya çağrı yetkisine haiz olanların talep ettiği hususlar yer alır.

Olağanüstü Genel Kurul’da gündeme ilave yapılamaz ve gündem değiştirilemez.

GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSABI

Madde 21 -

1. Toplantı nisabı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantı, en çok on beş gün sonraya bırakılır. Bu toplantıya katılanların sayısı, üye tam sayısının üçte birinden az olamaz. Üye veya temsilci olmayan nisapta nazara alınmazlar ve oy kullanamazlar.

2. Genel kurulda her üye veya temsilcinin bir oy hakkı vardır ve kararlar açık oy ile alınır. Ancak, teklif üzerine, toplantıya katılan üye ve temsilci sayısının salt çoğunluğunun kabulü halinde kararlar gizli oy, açık sayım ile alınır.

3. Karar nisabı, kural olarak, toplantıya katılan üye ve temsilci sayısının salt çoğunluğudur. Ancak Karar nisabı hiçbir zaman üye tamsayısının dörtte birinden az olamaz. Anatüzük değişikliği, fesih, birleşme, katılma, üst kuruluşun veya uluslararası kuruluşun kurucusu olma, üst kuruluşlara ve uluslararası kuruluşlara üyelik ile üyelikten çekilme hâllerinde karar yeter sayısı üye veya delege tam sayısının salt çoğunluğudur.

4. Genel Kurul Başkanlık Divanı’nca tutulup imzalanan Genel Kurul tutanakları diğer belgelerle birlikte Yönetim Kurulu’na verilir. Genel Kurul Kararları özet halinde veya gereğinde aynen üyelere gönderilir.

GENEL KURULLARDA YAPILACAK SEÇİMLERDE UYULACAK ESASLAR

Madde 22 - Genel kurulda zorunlu organlara üyelik için yapılacak seçimler ve bu seçimlerde uyulacak esaslar konusunda mevzuat hükümleri uygulanır.

Seçimlerde, “Gerçek Kişi” üyeler nüfus hüviyet cüzdanlarını , “Tüzel Kişi” üyelerin temsilcileri ise temsilci belgesi, ve nüfus hüviyet cüzdanlarını ibraz ettikten ve üye listesindeki ismin ya da unvanın karşısındaki yeri imzaladıktan sonra oy kullanırlar.

Sendika zorunlu organ üyelerinin seçiminde asıl ve yedek üye adayları ayrı sütunlar halinde gösterilmek suretiyle oy pusuluları hazırlanır.Seçmenler bu oy pusulasındaki isimleri işaretleyerek oy kullanırlar.En çok oy alan adaylar seçilmiş sayılırlar.

Oyların eşitliği halinde, Seçim Sandık Kurulu Başkanı ad çeker.

BÖLÜM VI - YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU’NUN OLUŞUMU

Madde 23 - Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından dört yıllık süre için seçilen 9 üyeden oluşur. Yönetim Kurulu’na asıl üye sayısı kadar yedek üye seçilir.

Yönetim Kurulu, seçimi izleyen ilk toplantısında kendi aralarından gizli oyla bir Başkan ve iki Başkan Vekili seçer. Genel Kurul dönemi içinde bu görevlerde boşalma olması halinde boşalan yer için dönem sonuna kadar görev yapmak üzere yeniden seçim yapılır. Mazeretsiz olarak üst üste üç Yönetim Kurulu toplantısına veya her ne sebeple olursa olsun bir yıl içinde beş toplantıya gelmeyen Yönetim Kurulu üyesinin bu sıfatı düşer.

Yönetim Kurulu üye sayısı, ayrılmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra,üye tamsayısının yarısından aşağı düşerse genel kurul, mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, üyelerden her birinin iş davalarına bakmakla görevli mahalli mahkemeye başvurma hakkı saklıdır.

YÖNETİM KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 24 - Yönetim Kurulu’nun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

1. Sendikayı temsil etmek;

2. Çalışma alanındaki sorunları tespit etmek ve bunlara çözümler getirmeye çalışmak;

3. Çalışma alanı ile ilgili olarak çıkacak kanun, kararname, tüzük,tebliğ, kalkınma plan ve programı gibi konularda görüş, dilek ve öneriler tespit etmek ve ilgili mercilere duyurmak;

4. Muhatap işçi sendikaları ile temasta bulunmak ve sendikalarla ilişkilerin ülke yararına geliştirilmesi için müşterek çalışmalar yapmak;

5. Sendikayı mevzuatın ve Ana tüzüğün verdiği yetki çerçevesinde yönetmek;

6. Sendikanın çalışma konuları ile ilgili incelemeler yapmak veya yaptırmak, sergi,kurs,açık oturum,seminer konferans ve benzeri faaliyetler düzenlemek;

7. Bu Anatüzükte belirtilen Sendika amaç ve faaliyetlerinin gerçekleşmesi ve üyelerinin genel yararlarının korunması açısından gerekli kararları ve tedbirleri almak ve Sendikanın yetkili organlarınca alınan kararlara üyelerce uyulup uyulmadığını izlemek;

8. Dava açmak, açılmış davalara katılmak, sulh olmak, ibra etmek, davadan feragat ve davayı kabul etmek, idari,adli,mali ve icrai takibat yaptırmak ve bu konularda vekalet vermek;

9. Gerekli gördüğü hususlarda yönetmelikler yapmak, uygulamak veya değiştirmek;

10. Toplu İş sözleşmesi, grev ve lokavt konularında üyelerin uyması gerekli prensipleri tespit etmek;

11. Sendika adına toplu iş sözleşmesi görüşmelerine katılacakları seçmek veya toplu iş sözleşmesi yapmak için yetki vermek veya ilgilileri görevlendirmek;

12. Toplu iş sözleşmesi yapmak ve gereken hallerde lokavta karar vererek uygulamasını sağlamak;

13. Gerektiğinde üyelerin grev ve lokavt yardım fonundan yönetmelik esaslarına göre ödeme yapmak;

14. Üyelerin iş yerlerinde meydana gelebilecek her türlü kanunsuz eylemlere resen müdahalede bulunmak, gereken tedbirleri alarak üyelerin genel yararları açısından uyulması zorunlu kararlar vermek;

15. Toplantı gündemini hazırlayarak genel kurulu olağan ve olağan üstü olarak toplantıya çağırmak;

16. Bütçeyi ve çalışma programlarını hazırlamak, genel kurulun kabulüne sunmak; çalışma ve hesap raporlarını hazırlamak ve genel kurulun onayına sunmak;

17. Bütçe gelirlerini ve giderlerini kontrol etmek, gereğinde bütçe fasılları arasında nakiller yapmak;

18. Yürütme komitesi üyelerini seçmek ve dilediği zaman değiştirmek;

19. Genel Sekreteri tayin etmek veya görevden almak;

20. Gerekli gördüğü hallerde ve yerlerde temsilcilikler kurmak veya kurulmuş olanları kaldırmak;

21. Gerekli gördüğü hal ve konularda üyelerden biri veya birkaçına Sendikalar Kanunu’nun 16. Maddesinin birinci bendi uyarınca yetki vermek veya temsilcilikleri, sendika üyesi olan veya olmayan kimseleri gerekli gördüğü hal ve konuların takibi ve tatbiki için görevlendirmek;

22. Gerek gördüğünde, Sendikanın yönetimine yardımcı olmak üzere , komiteler veya komisyonlar gibi yeni kurullar oluşturmak, bunların üyelerini seçmek, değiştirmek veya bu kurulları ortadan kaldırmak;

23. Sendikanın temsilinin söz konusu olduğu bilumum kurallar ile yurtiçi ve yurtdışı temaslar için temsilciler veya üyeler seçmek;

24. Sendikaya yapılan üyelik müracaatlarını karara bağlamak;

25. Genel Kurula üyelikten çıkarma teklifini götürmek;

26. Disiplin Kurulu kararlarını uygulamak;

27. Sendika Teşkilatını kurmak, personelin tayin, terfi, nakil, tecziye ve diğer işlerini karara bağlamak;

28. Bütçe dahilinde, personel kadrosunu, personel ücret ve yollukları ile genel kurulca belirlenen tavanı aşmamak kaydıyla, bu maddenin 20. ve 21. Bentlerinde belirtilen kimselere ödenecek ücret ve yollukları tespit etmek;

29. Herhangi bir bağışta bulunmamak kaydı ile evlenme, doğum, hastalık, ihtiyarlık, ölüm ve işsizlik gibi hallerde üyelerine ve personeline yardım ve eğitim amacıyla sandıklar kurulmasına yardımcı olmak ve toplamı nakit mevcudun yüzde beşinden fazla olmamak kaydıyla bu sandıklara kredi vermek;

30. Amacına ulaşmak için gerekli gayrimenkulları kiralamaya, gerekli her türlü araç, gereç ve menkul alımına ve satımına karar vermek;

31. Kanunların ve genel kurulun verdiği imkanlar ve yetki çerçevesi içinde gayrimenkul alımı, satımı, rehini, ipoteği ve kiraya verme konularında gerekli işlemleri yapmak ve bu işlemlerin yapılması hususunda görevlendirilecekleri tespit etmek;

32. Amacı ile ilgili periyodik olan veya olmayan yayım faaliyetlerine karar vermek, şeklini belirlemek, yayımını durdurmak ve gerekli basım tesislerini kurmak veya kapatmak;

33. Toplamı nakit mevcudun yüzde kırkından fazla olmamak kaydıyla sınai ve iktisadi teşebbüslere yatırım yapmak;

34. Sendika demirbaşlarının kayıt veya terkinini onaylamak veya yetki vermek ;

35. İl hudutları dahilinde adres değişikliğine karar vermek;

36. Mevzuat hükümleri, Anatüzük ve genel kurulca verilecek diğer görevleri yapmak, bu anatüzükte genel kurula bırakılmamış hususlarda sendikanın yönetilmesi ile ilgili her türlü kararı almak;

37. Genel kurul kararıyla yetkilendirilmesi halinde nakit gelirin yüzde beşini aşmamak kaydıyla sosyal amaçlı harcama yapmak.

SENDİKA’NIN TEMSİLİ VE İMZA YETKİSİ

Madde 25 - Sendikayı Yönetim Kurulu temsil eder. Temsil ve imza yetkilerinin kimler tarafından ve nasıl kullanılacağı hususu Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısında tanzim edilecek imza sirkülerinde tespit edilir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 26 - Yönetim Kurulu, en az ayda bir defa Başkanın, Başkanın bulunmadığı hallerde Başkan Vekillerinden birinin veya Yönetim Kurulu üyelerinin 1/3’ünün ortak yazılı çağrısı üzerine toplanır.

Toplantı nisabı üye tamsayısının salt çoğunluğudur. Kurul görüşmelerini Başkan veya mazereti halinde Başkan vekillerinden biri yönetir.

Yönetim Kurulu’nda her üyenin bir oy hakkı vardır. Toplantıya gelmeyen üye yerine temsilci gönderemez ve başka bir üyeyi tevkil etmek suretiyle oyunu kullanamaz. Karar nisabı mevcut üyelerin salt çoğunluğudur. Oyların eşitliği halinde Başkanın katıldığı taraf bu çoğunluğu sağlamış sayılır.

BÖLÜM VII - DENETLEME KURULU

DENETLEME KURULU’NUN OLUŞUMU VE TOPLANTILARI

Madde 27 - Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından dört yıllık süre için seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.

Denetleme kurulu yılda en az iki defa toplanır. Asıl üyeler ilk toplantıda aralarında bir Başkan ve bir Başkan Vekili seçerler. Başkanın mazereti halinde Başkan Vekili Kurula başkanlık eder. Denetleme Kurulu en az iki üye ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır.

DENETLEME KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 28 - Denetleme Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:

1. Yönetim Kurulu faaliyetlerinin mevzuata, Anatüzüğe ve genel kurul kararlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek;

2. Sendikanın defterlerini, muamelelerini, hesaplarını, sarfiyatını bütçeye uygun olarak yapılıp yapılmadığını ve müsbit evraka dayanıp dayanmadığını, lüzum gördükçe tetkik etmek, gerektiğinde Yönetim Kurulu’ndan açıklama istemek;

3. Genel kurulun ve yönetim kurulunun havale edeceği tahkikat ve tetkiki yapmak ve neticesini tahkikat ve tetkiki isteyen kurula bir raporla bildirmek;

4. Yönetim kurulundan, genel kurulu olağan üstü toplantıya çağırmasını istemek;

5. Denetleme raporunu hazırlayarak genel kurula sunmak.

BÖLÜM VIII - DİSİPLİN KURULU

DİSİPLİN KURULU’NUN OLUŞUMU,TOPLANTI VE GÖRÜŞME USULÜ

Madde 29 - Disiplin kurulu, genel kurul tarafından dört yıllık süre için seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur.

Asıl üyeler ilk toplantıda aralarında bir başkan ve bir başkan vekili seçerler. Başkanın mazereti halinde başkan vekili kurula başkanlık eder. Kurulun toplantı nisabı asıl üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Kurulun görüşmeleri gizlidir. En geç, yapılacak çağrıyı izleyen hafta içinde disiplin kurulu meseleyi inceler en kısa zamanda karara bağlar.

Kararlar gizli ve asıl üye tam sayısının salt çoğunluğuyla verilir.

DİSİPLİN KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 30 - Disiplin kurulu, genel kurul, yönetim kurulu veya denetleme kurulunun havale edeceği meseleleri görüşmek üzere toplanır. Sendikanın Anatüzüğüne, amacına ve ilkelerine aykırı hareket ettiği ileri sürülen üyeler hakkında, incelemeler yaparak görüş ve önerisinin yer alacağı soruşturma ve görüş raporunu düzenler, üyelikten çıkarma dışındaki disiplin cezalarını, para cezalarını verir ve sonucunu genel kurula, yönetim kuruluna ve diğer ilgililere bildirir.

Disiplin kurulunca verilebilecek cezalar şunlardır:

1) İhtar,

2) Tevbih,

3) Aylık aidatın en çok altı katına kadar para cezası.

BÖLÜM IX - YÜKSEK DANIŞMA KURULU

YÜKSEK DANIŞMA KURULU’NUN OLUŞUMU

Madde 31 - Yüksek danışma kurulu, yönetim tarafından ,sendika üyeleri arasından seçilen en çok elli üye ile, sendikanın fahri üyeleri, eski yönetim kurulu başkanları, bir önceki ve mevcut yönetim kurulu üyeleri, denetleme kurulu üyeleri, disiplin kurulu üyeleri ve il temsilciler kurulu başkanları arasından yönetim kurulunca seçilir.

Yönetim kurulu, yüksek danışma kurulu üyelerinden bir kişiyi bu kurula başkan olarak seçer.

YÜKSEK DANIŞMA KURULU’NUN GÖREVLERİ

Madde 32 - Yüksek danışma kurulu sendikanın en yüksek danışma organıdır. Kurulun kararları istişari nitelikte olup görevleri aşağıda gösterilmiştir:

1. Sendikanın genel gidişini ve sorunlarını gözden geçirmek, uzun vadeli tedbirlerle sendikanın geleceğine ışık tutmak;

2. Sendikanın amaçlarına ulaşa bilmesi için stratejileri değerlendirmek ve yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunmak;

3. Sendika çalışmalarını amaçlara uygunluk ve sonuç almadaki etkinlik bakımından değerlendirmek ve gerekli tedbirleri tavsiye etmek.

YÜKSEK DANIŞMA KURULU’NUN GÖREV SÜRESİ VE ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ

Madde 33 - Yüksek danışma kurulu üyelerinin görev süresi dört yıldır. Görev süresi sona eren üyeler tekrar seçilebilir.

Yüksek danışma kurulu üyesinin, kuruldan kendi isteği ile ayrılması, ilgili bulunduğu sendika üyesinin Sendika ile ilişkisinin kalmaması veya kendisinin Sendika Üyesi ile ilişkisinin kesilmesi durumlarında üyelik kendiliğinden sona erer.

Ancak, üyenin Sendikanın başka bir üyesi ile ilişkisi davam ediyorsa Konsey üyeliği devam eder.

Dönem içinde boşalan üyelikler için Yönetim Kurulu’nca yeniden seçim yapılabilir.

YÜKSEK DANIŞMA KURULU’NUN TOPLANTILARI

Madde 34 - Kurul, yılda en az bir defa Yönetim Kurulu Başkanı’nın çağrısı ile toplanır.

Toplantıların yeri, zamanı ve gündemi, çok acele ve istisnai durumlar dışında, en geç bir hafta önce üyelere duyurulur.

Kurul, toplantıya katılan üyelerle teşekkül etmiş sayılır.

BÖLÜM X - TEMSİLCİLİKLER

TEMSİLCİLİK KURMA VEYA KALDIRMA YETKİSİ

Madde 35 - Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü hallerde ve yerlerde Temsilcilikler kurar veya kurulmuş bulunanları kaldırır.

TEMSİLCİLİKLERİN GÖREVLERİ, YETKİLERİ VE SORUMLULUKLARI

Madde 36 - Temsilcilikler yönetim kurulunun verdiği görevleri yaparlar.

Temsilciliklerin görev ve sorumlulukları bir yönetmelikle tayin edilir.

BÖLÜM XI - GENEL SEKRETERLİK

GENEL SEKRETER VE GÖREVİ

Madde 37 - Genel Sekreter Sendikanın en üst düzeydeki görevlisi olup bütün vaktini ve çalışmasını sendikaya hasreder. Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcılarının tayini veya görevden alınmasına Yönetim Kurulu karar verir.

Genel Sekreter sendika faaliyetlerini mevzuat, Anatüzük, Yönetmelikler ve organlarca alınan kararlar çerçevesinde yürütür ve yönetim kurulunca verilen yetki çerçevesinde sendikayı temsil eder.

Genel Sekreter, yukarıdaki faaliyetlerden dolayı yönetim kuruluna karşı sorumludur.

Genel Sekreter, genel kurul, yönetim kurulu, ve diğer organ toplantılarına katılır, ancak oy kullanamaz.

BÖLÜM XII - TEŞKİLAT

BÜROLAR

Madde 38 - Sendika amaçlarını gerçekleştirmek, faaliyet ve teşebbüslerini yürütmek için yönetim kurulunun kararı ile genel sekretere bağlı gereği kadar bölüm ve büro kurulabilir.

Bölümlerin ve büroların yönetim ve denetim usulleri yönetmeliklerle düzenlenir.

BÖLÜM XIII - MALİ HÜKÜMLER

GELİRLER

Madde 39 - Sendikanın Gelirleri:

1. Üyelerinden alacağı üyelik aidatı,

2. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na göre yapılabilecek faaliyetler ile eğlence, konser gibi faaliyetlerde sağlanacak gelirler,

3. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda belirtilen bağış yasaklarının dışında kalan bağışlar,

ÜYELİK AİDATI

Madde 40 -

Yıllık Aidat;

Üye işyerlerinin sendikaya ödeyeceği yıllık aidat, içinde bulunan yılda, yılın ilk altı ayı için uygulanan bir aylık asgari ücretin net tutarı kadardır.

Aidatın lira kesirleri nazarı itibara alınmaz.

Sendikaya ay içinde üye olan işverenlerin aylık üyelik aidatı, yönetim kurulunun üyeliğe kabul kararı tarihini izleyen ayın başından itibaren hesaplanır.

Ay içinde üyeliği sona erenlerin üyelik aidatı o ay için tam olarak tahsil edilir. Yıllık üyelik aidat miktarı bütçe imkânları çerçevesinde Genel Kurul kararı ile azaltılabilir veya kanuni sınırlar çerçevesinde artırılabilir.

Sendika aidatının tahsili usul ve esasları bir yönetmelikle belirlenir.

GELİRLERİN BANKALARA YATIRILMASI

Madde 41 - Sendika gelirlerini bankalara yatırmak zorundadır.

Sendika gelirlerinin hangi bankaya veya bankalara, hangi oranlarda yatırılacağı yönetim kurulu tarafından tespit edilir.

Zorunlu giderler için sendikanın kasasında tutulacak nakit mevcudu, genel kurulca kabul edilmiş yıllık gider bütçesinin yirmi dörtte birini geçemez.

HARCAMALARIN YAPILMA ŞEKLİ VE YAPILMA YETKİSİ

Madde 42 - Sendika, gelirlerini Sendikalar Kanunu’nda ve Anatüzükte gösterilen faaliyetleri dışında kullanamaz ve bağışlayamaz.

Sendikanın sarfiyatı, genel kurulca onaylı bütçesine göre yönetim kurulu ile yönetim kurulunun vereceği yetki çerçevesinde genel sekreterlik tarafından yapılır.

Her harcama için belge şarttır. Demirbaş sınıfına giren her türlü eşya ve malzeme ilgili defterine kayıt edilir ve bunlar hiçbir şekilde gider olarak işlem göremez.

İÇ DENETİM

Madde 43 - Sendikanın denetimi, 28. maddedeki esaslar dairesinde denetleme kurulunca yapılır.

Sendika bölüm ve bürolarının işleyişinin mevzuat, Anatüzük ve ilgili yönetmeliklere uygunluğu, yapılan faaliyetlerin alınan karalar çerçevesinde yürütülüp yürütülmediği, evrak, kayıt ve belgeleri usulüne uygun olarak muamele görüp görmediği genel sekreter tarafından da denetlenir.

Genel sekreter gerek gördüğünde, sendika bünyesi içinde veya dışındaki kimseleri, çeşitli hususlarda tetkik veya tahkikat yapmakla görevlendirebilir.

Genel Sekreter aylık faaliyet raporları ile üç aylık muvakkat bilançoları en geç üç ayda bir Denetleme Kurulu üyelerine gönderir.

BÖLÜM XIV - SON HÜKÜMLER

FESİH HALİNDE MALLARIN TASFİYESİ

Madde 44 - Sendikanın feshine karar verildiği genel kurul toplantısında, mal varlığının kanun hükümleri çerçevesinde tasfiyesini yönetmek üzere üç kişilik bir tasfiye heyeti seçilir.

SENDİKANIN KURUCULARI

Madde 45 - Sendikanın kurucuları aşağıda belirtilen işverenlerdir;

1-Hasan Gültekin ACAR

TEKSAN MEDİKAL SİSTEMLER DIŞ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

İş: Sağlık 1 Sokak No:59/16 Yenişehir 06420 / Ankara

Ev: Ufuk Sitesi F1 Blok No:35 Bilkent 3 / Ankara

2- Metin DEMİR

METDEM SAĞLIK GEREÇLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

İş: Şenol Cad. Mümtaz Gümüş Sok. No:6 06560 Gazi Mahallesi / Ankara

Ev: Protokol Cad. Söğütözü Apt. No:5/23 Söğütözü / Ankara

3- İlhan ALPDÜNDAR

ALP MEDİKAL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İş: Ataç Sokak No:67/1 Kocatepe / Ankara

Ev: Oyak Sitesi Giriş No:28 D:7 Çankaya 7 Ankara

4- Oktay ÇELİKER

LİBOR İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İş: Ataç 1 Sokak No:29/14 Yenişehir / Ankara

Ev: 71 Sokak No:5/5 Aşağı Öveçler / Ankara

5- Hamit Tunç YALVAÇ

SANTEK TIBBİ ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İş: Sağlık Sokak No:59/17 Yenişehir 06420 Ankara

Ev: İlk Yerleşim Mah. Saygınlar Sitesi 338. Sok. B-3/1 Batıkent 06370 / Ankara

6- Oktay UĞURLU

DOĞUKAN MEDİKAL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İş: Cinnah Cad. No:64/A Çankaya/ Ankara

Ev: Ufuk Sitesi F1 Blok No:34 Bilkent 3 / Ankara

7- Süreyya ERŞAHİN

GATAMED TIBBİ CİHAZ VE MALZEMELER LİMİTED ŞİRKETİ

İş: GN. Dr. Tevfik Sağlam Cad. No:7/4 Etlik / Ankara

Ev: Çekirge Cad. No:7/8 Keçiören / Ankara

YÜRÜRLÜK

Madde 46 - Bu Ana tüzük kuruluşla birlikte yürürlüğe girer.

Ek Madde 1

DEMİRBAŞLARIN SATIŞ VE TERKİNİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

1. Hiç kullanılmayacak, yenisiyle değiştirilecek veya kullanılmaz hale gelmiş demirbaşların tespitine, satışına ve terkinine yönetim kurulu veya yönetim kurulunca tespit edilen sınırlar dahilinde merkezde genel sekreterlik, temsilciliklerde temsilciler yetkilidir.

2. Satışına karar verilen demirbaşlar için birden fazla yazılı teklif almak esastır. Teklifler bir tutanakla tespit edilir, değerini bulması halinde en yüksek teklifi verene satış yapılır. Ancak birden fazla alıcı bulunmayan demirbaşların satışına yönetim kurulu yetkilidir.

3. Kullanılmayacak hale gelmiş ve satışı mümkün olmayan demirbaşın tespiti ve terkini bir tutanakla yapılır. Tutanakta kullanılmama nedeni ve terkin edilecek demirbaşın ne yapılacağı hususu belirlenir.

4. Satış ve terkini yapılacak demirbaş için tutulacak tutanakta demirbaşın kayıt numarası, cinsi, satın alındığı tarih ve terkin sebebi belirtilir, demirbaş kaydı kapatılır.

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam