İtirazen şikayet başvurusunun Kamu İhale Kurumuna eksiksiz olarak yapılıp yapılmadığı nasıl kontrol edilebilir? Bir başka ifadeyle itirazen şikayet başvurusunda belge eksikliği olup olmadığı nasıl kontrol edilebilir?

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulduktan sonra, başvuruya ilişkin bir eksiklik olup olmadığı EKAP’taki Sorgulama İşlemleri bölümündeki “İtirazen Şikayet Başvurusu Sorgulama” (https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Vatandas/SikayetSorgu.aspx) kısmında İKN ile sorgulama yapılmak suretiyle, şikayet detay başlığı altından öğrenebilir.

Kamu İhale Kurumu itirazen şikayet başvurularını kaç gün içerisinde incelemektedir?

Kurum, itirazen şikayete ilişkin nihai kararını, 4734 sayılı Kanun’un 21’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre pazarlık usulüyle yapılan ihaleler ile ihalenin iptal edilmesi işlemine karşı yapılacak itirazen şikayet başvurularında on iş günü içerisinde, diğer ihalelerde ise yirmi gün içinde vermek zorundadır. Bu süre incelenen ihaleye ilişkin ihale işlem dosyasının Kurum kayıtlarına alındığı tarihten başlar. İnceleme sürecinde ihaleyi gerçekleştiren idareden ya da başka bir idareden belge istenilmesi ya da teknik görüş sorulması durumunda, istenilen belgenin ya da görüşün geldiği tarihte süre yeniden başlar.

Kamu İhale Kurumu itirazen şikayet başvurusu üzerine hangi kararları alabilir?

İtirazen şikayet başvuruları üzerine Kurul tarafından gerekçeli olarak aşağıdaki kararlar alınabilir:

  • a) İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek hukuka aykırılığın tespit edilmesi halinde ihalenin iptaline karar verilir.
  • b) İdare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayan durumlarda, düzeltici işlem belirlenmesine karar verilir.
  • c) Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikayete konu işlemlerde ihalenin iptalini veya düzeltici işlem belirlenmesini gerektirecek hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikayet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine karar verilir.

Kurul tarafından gerekli görülen hallerde, tespit edilen aykırılıklara ilişkin olarak idari ve/veya cezai yönleriyle gereği yapılmak üzere konunun ilgili idarelere bildirilmesine ve/veya yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verilir.

İhalelere karşı yapılan itirazen şikayet başvurularının incelenmesinde, Kurul tarafından gerekli görülen durumlarda tarafların ve gerekli görülecek diğer ilgililerin dinlenmesine karar verilebilir. Dinleme toplantısı yapılmasına karar verilmesi halinde Kurul tarafından belli bir gün ve saat tayin edilir ve taraflar ile ilgililere bildirilir.

Kamu İhale Kurulu uyuşmazlık kararını elden almak mümkün müdür?

Uyuşmazlık kararının tarafları yetkili olduğuna dair belgeler ile karar tarihini izleyen beş iş günü sonrasında Kuruma başvuruda bulunulması halinde kararı elden teslim alınmalarının mümkün olduğu değerlendirilmektedir.

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et