Vergi borcu kapsamında incelenen vergi türleri nelerdir?

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 17.4.1’inci maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde vergi borcu kapsamında incelenen vergi türleri şunlardır:

 • Yıllık gelir vergisi,
 • Yıllık kurumlar vergisi,
 • Katma değer vergisi,
 • Özel tüketim vergisi,
 • Özel iletişim vergisi,
 • Banka muameleleri vergisi,
 • Sigorta muameleleri vergisi,
 • Gelir ve kurumlar vergisine ilişkin tevkifatlar,
 • Geçici vergiye ilişkin vergi asılları,
 • Yukarıda yer alan vergilere ait vergi ziyaı cezaları ile gecikme zam ve faizleri.

Damga vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, çevre temizlik vergisi ile emlak vergisi gibi vergiler, 4734 sayılı Kanun kapsamında vergi borcu kapsamında incelenen vergiler değildir. Bazı internet siteleri tarafından Kamu İhale Kurulu uyuşmazlık kararları yayımlanmaktadır. Ancak bu sitelerdeki örnek kararlar, kamu ihale mevzuatındaki değişikler çerçevesinde gözden geçirilmediğinden yanlış yönlendirmeler söz konusu olabilmektedir.

Kamu ihale mevzuatına göre ihaleye teklif veren bir firmanın vergi borcu olduğunun kabulü için vergi borcu tutarı ne olmalıdır?

Firmanın vergilere ilişkin borçların tutarının (ceza ile zam ve faizleri de dâhil olmak üzere) 5.000 (beşbin) TL’den fazla olması durumunda, vergi borcu olduğu kabul edilecektir.

Vergi borcu kabul edilmeyecek durumlar nelerdir?

 • Firmanın ihale tarihi itibarıyla vergi borcu tutarı 5.000 (beşbin) TL ve altında ise vergi borcu olmadığı kabul edilecektir.
 • Re’sen, ikmalen veya idarece yapılan tarhiyatlara karşı dava açma süresi geçirilmediği sürece kesinleşmiş vergi borcu olmadığı kabul edilecektir.
 • Vadesi geçtiği halde ödenmemiş ancak vergi idaresi tarafından taksitlendirilmiş veya tecil edilmiş vergi borçlarının, vadesindeki ödemeler aksatılmadığı sürece kesinleşmiş vergi borcu olmadığı kabul edilecektir.

Vergi borcu olmadığına ilişkin belge nereden alınır?

Firmalar vergi borcu olmadığına ilişkin belgeyi, yıllık gelir vergisi veya kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesinden almaları gerekmektedir. Firmanın ilgili vergi dairesinden aldığı vergi borcu olmadığına ilişkin belgede, nakil olduğunun belirtilmesi durumunda kayıtlı olduğu bir önceki vergi dairesinden de vergi borcuna ilişkin belge alınarak idareye ibraz edilmesi gerekmektedir. 18/9/2007 tarihinden itibaren İnternet Vergi Dairesi kullanıcı şifresi almış olan mükelleflerce internetten “Vergi Borcu Yoktur” belgesi alma imkânı getirilmiştir. İnternetten alınan bu belge de idareye sunulabilir.

İsteklinin vergi borcunun bulunması durumunda hangi yaptırımlarla karşılaşır?

İsteklinin ihale tarihi itibarıyla veri borcu olması halinde, ihale dışı bırakılarak geçici teminatın gelir kaydedilmesi gerekmektedir. Ancak hakkında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilemez.

Ancak vergi borcu bulunan istekli, ihale üzerinde kalmasına rağmen taahhüt edilen hususlara ilişkin belgeleri sözleşme imzalama süresi içinde sunmaması halinde, bu istekli hakkında 4734 sayılı Kanun’un 58’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar” kapsamında değerlendirme yapılarak ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmekte ve geçici teminatı gelir kaydedilmektedir. Vergi borcu bulunan firma borcuna yönelik belgeyi sunmaması halinde yasaklanır ve teminatı gelir kaydedilir.

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et