Kamu ihale mevzuatındaki teminat türlerini sayınız?

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile ikinci mevzuat esas alındığında teminatları dört kategoride sınıflandırmak mümkündür:

  • Geçici teminat
  • Kesin teminat
  • Avans teminatı
  • Ek kesin teminat

Teminat olarak kabul edilecek değerler nelerdir?

4734 sayılı Kanun’un 34’üncü maddesinde, Kanun kapsamında gerçekleştirilen ihalelerde, teminat olarak kabul edilecek değerler, üç bent hâlinde düzenlenmiştir. Bu değerler şunlardır:

  • Tedavüldeki Türk Parası,
  • Bankalar tarafından verilen teminat mektupları,
  • Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

4734 sayılı Kanun’un 34’üncü maddesi ve kamu alımlarına ilişkin ikincil mevzuatta, yabancı para birimlerinin nakit teminat olarak verilmesi öngörülmemiştir.
Ek kesin teminat nedir?

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 12’nci maddesinde, fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde fiyat farkı olarak ödenecek bedelin, sözleşme bedelinde artış meydana getirmesi halinde bu artış tutarının %6’sı oranında ek kesin teminat alınacağı hüküm altına alınmıştır. Bu ek kesin teminat, hak edişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir. Ayrıca iş artışı olması halinde, artış tutarının %6’sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Ek kesin teminatın, teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi kesin teminat mektubunun süresinden daha kısa süreli olamaz.

İhaleler kapsamında idarelere verilen teminatlar haczedilebilir mi?

4734 sayılı Kanun’un 34’üncü maddesinin son fıkrasında, idare tarafından alınan teminatların haczedilemeyeceği ve üzerine ihtiyati tedbir konulamayacağı hüküm altına alınmıştır. Anayasa’ya aykırılığı savıyla hükmün iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebiyle açılan davada, Anayasa Mahkemesi, 19/6/2008 günlü ve E:2005/138, K:2008/124 sayılı Kararı’yla anılan fıkranın Anayasa’ya aykırı olmadığına ve itirazın reddine karar vermiştir.

Kontrgarantiye dayanılarak düzenlenen teminat mektubu hakkında bilgi veriniz?

Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir. Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanılarak verilecek teminat mektuplarında, kontrgarantiyi veren yabancı banka veya kredi kuruluşunun ismi ve teminatın kontrgarantili olduğu belirtilecektir. Teklife esas para birimi Türk lirası ise kontrgarantilere dayanılarak verilecek teminat mektupları da Türk lirası üzerinden düzenlenecektir.

İstekli veya yüklenici geçici ya da kesin teminat olarak verdiği değeri, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir mi?

İstekli veya yüklenici geçici ya da kesin teminat olarak verdiği değeri, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. Örneğin kesin teminatını, tedavüldeki Türk lirası olarak veren yüklenici, nakit teminatını kesin teminat mektubuyla değiştirebilir.

Teminat mektubunda “limit içi” ve “limit dışı” ifadelerinin yer alması sebebiyle teklifin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun mudur?

Teminat mektubu standart formlarında limit bilgilerine yönelik bir düzenleme yer almamaktadır. Ancak bankalar tarafından düzenlenen bazı teminat mektupların “limit içi” ve “limit dışı” ifadeleri yer almaktadır. Kamu İhale Genel Tebliği’nin 18.1.1 inci maddesinde, “ilgili kuruluşlarla yapılan değerlendirme ve Kamu İhale Kurulunca karara bağlanan uyuşmazlıklarda, teminat mektuplarında yer alan ‘limit içi’ ve ‘limit dışı’ ibarelerinin, mektubun geçerliliği ve kapsamı ile teminat mektuplarında öngörülen riskin gerçekleşmesi halinde idarenin alacağının tahsiline ilişkin bir etkisinin olmadığı ayrıca 4734 sayılı Kanun ve İhale Uygulama Yönetmeliklerinin ilgili hükümlerine de aykırılık teşkil etmediği anlaşıldığından limit içi ve limit dışı ibaresi taşıyan teminat mektuplarının kabul edilmesi gerektiği” açıklaması yer almaktadır.

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et