Hangi durumlarda pazarlık usulüyle alım yapılabilir?

Pazarlık usulüyle ihale yapılabilecek durumlar, 4734 sayılı Kanun’un 21’inci maddesinde altı bentte düzenlenmiştir. Aşağıda belirtilen hallerde, pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:

  • a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması.
  • b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.
  • c) Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.
  • d) İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması.
  • e) İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi.
  • f) İdarelerin yaklaşık maliyeti 167.966 Türk lirasına[1] kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımları.

Hangi ihalelerde ilan yapılması zorunlu değildir?

4734 sayılı Kanun’un 21’inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (f) bentleri çerçevesinde pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek ihalelerde ilan yapılması zorunlu olmayıp en az üç firmanın davet edilmesi gerekmektedir. Davet edilen firmalardan sadece birinin teklif vermesi yeterlidir.

Pazarlık usulünde son fiyat teklifi ilk fiyattan yüksek olabilir mi?

Pazarlık usulünde, ihale komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucu yeterli bulunan istekliler ilk fiyat tekliflerini aşmamak üzere son yazılı tekliflerini ihale komisyonuna sunar.

Pazarlık usulünün son teklifinde teklif mektubu standart formu mu kullanılmalıdır?

İsteklilerce ilk ve son teklifler, ihale dokümanının ekinde bulunan teklif mektubu standart formu kullanılarak hazırlanmalıdır.

Pazarlık usulünde ihale komisyonunca son tekliflerin isteklilerden sözlü olarak alınması mevzuata uygun mudur?

Pazarlık usulünde ihale komisyonunca son tekliflerin isteklilerden sözlü olarak alınması ve bir tutanağa geçirilmesi gibi uygulamalar mevzuata aykırıdır.

Pazarlık usulü ile ihale edilen işlerde son yazılı fiyat teklif mektubunun usulüne uygun olmadığı ya da son teklifin ilk tekliften yüksek olduğu durumlarda nasıl işlem yapılmalıdır?

Bu durumlarda yapılacak işlemler Kamu İhale Kurulunun 31/1/2013 tarihli ve 2013/DK.D-16 sayılı Düzenleyici Kurul Kararı’nda değerlendirilmiştir

Anılan Düzenleyici Kurul Kararı’nda, “Pazarlık usulü ile gerçekleştirilen ihalelerde, son yazılı fiyat teklif mektubunun usulüne uygun olmadığı durumlarda ilk fiyat teklifinin esas alınarak ilgili teklifin geçerli kabul edilmesi gerektiğine” karar verilmiştir. Bu çerçevede son yazılı fiyat teklif mektubunun usulüne uygun olmaması veya tutarının ilk fiyattan yüksek tutarlı olması durumlarında, ilk fiyat teklifinin esas alınarak teklifin geçerli sayılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir. Ancak ikinci ve son fiyat teklif mektubundaki aykırılık aynı zamanda yasak fiil veya davranışlardan biri olması durumunda, teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerekecektir.

Pazarlık usulünde son yazılı teklifin sunulmaması durumunda nasıl işlem yapılmalıdır?

İsteklinin son yazılı fiyat teklifini sunmaması durumunda ilk teklifinin, son teklifi olarak kabul edileceği, tip idari şartnamelerde hüküm altına alınmıştır.

Pazarlık usulüyle yapılan ve birim fiyat teklif alınan ihalede, son yazılı teklifte teklif cetvelindeki bazı kalemlerin fiyatlarının düşürülmesi bazılarının artırılması durumunda nasıl işlem yapılabilir?

Konu Kamu İhale Kurulunun 10/12/2014 tarihli ve 2014/UH.I-3988 sayılı uyuşmazlık kararında değerlendirilmiştir. Anılan uyuşmazlık kararı dikkate alındığında şunlar söylenebilir:

  • Kısmi teklife açık olmayan ihalede bir veya birkaç kalemde tutar artırılmış; bir veya birkaç kalemde tutar azaltılmış ancak toplam tutar ilk teklif tutardan düşük ise son teklif dikkate alınarak ihale sonuçlandırılacaktır.
  • Kısmi teklife açık olan ihalede değerlendirme her bir kısım esas alınarak yapılmalıdır. Düşük teklif hangisi ise o teklif esas alınarak ihale sonuçlandırılmalıdır. Kısmi teklife açık ihalede kısımların bir ya da bir kaçı artırılması sebebiyle tüm teklif değerlendirme dışı bırakılmamalıdır. Yükseltilen kısım/kısımlar için ilk teklif mektubundaki teklifler esas alınmalıdır.
  • Son teklifin verilmesi sırasında yasak fiil ve davranışta bulunulması halinde isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılmalıdır.

İlk fiyat teklif mektubu ile son yazılı fiyat teklifinin farklı kişiler tarafından imzalanması mümkün müdür?

İlk fiyat teklifi mektubu ile son yazılı fiyat teklifinin farklı kişiler tarafından imzalanması halinde, son yazılı fiyat teklifini imzalayan kişinin temsile yetkili olduğuna ilişkin belgenin de teklif mektubuna eklenmesi gerekmektedir.

Son fiyat teklifinde aritmetik hata yapılması durumunda nasıl işlem tesis edilmelidir?

Son fiyat teklifinde aritmetik hata yapılması durumunda, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.5’inci maddesi esas alınarak işlem tesis edilmelidir. Birim fiyat teklif cetvelindeki çarpım ve toplamlarda hata olması durumunda aritmetik hata olduğu kabul edilecek ve ilk teklif esas alınarak ihale sonuçlandırılacaktır. Kısmi teklif verilmesine imkân tanınan ihalelerde, isteklinin aritmetik hata yapılan kısma ilişkin teklifi değerlendirme dışı bırakılarak, teklif verdiği diğer kısımlar üzerinden ihale sonuçlandırılacaktır.

İlansız pazarlık yöntemiyle gerçekleştirilen ihalede, idarece davet edilmeyen firmanın başvurması halinde ihale dokümanı satılıp satılmayacağı hususunda yargı kararı var mıdır?

Bu konu Danıştay Onüçüncü Dairesinin 10/7/2014 tarihli ve E:2014/1598, K:2014/2770 sayılı Kararı’nda değerlendirilmiştir.

Ankara 5. İdare Mahkemesi, 12/3/2014 tarihli ve E:2013/995, K:2014/221 sayılı kararında, 4734 sayılı Kanunun idarelere ihaleye teklif verecek firmaları davet etme konusunda takdir yetkisi tanıdığı ve dava konusu işlemde bu yetkinin hukuka aykırı kullanıldığı yönünde herhangi bir bilgi ya da belge bulunmadığından davanın reddine karar vermiştir. Bu karar davacı şirket tarafından temyiz edilmiştir.

Danıştay Onüçüncü Dairesinin 10/7/2014 tarihli ve E:2014/1598, K:2014/2770 sayılı kararında, “… Bu durumda pazarlık usulüyle yapılan ihaleye davet edilme isteminin, mali ve teknik yeterlilikler değerlendirilmeksizin ve daha önce iş yapmış olma şartı getirilmek suretiyle reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki temyize konu Mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmadığı”na karar verilmiştir.

[1] Bu parasal limit, 1/2/2015-31/1/2016 tarihleri arasında geçerlidir.

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam