İhalede sunulan banka referans mektubu hangi tarihte düzenletilmelidir?

Banka referans mektubu, Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilebilir. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

İhaleye birden fazla firma iş ortaklığı olarak teklif verirse banka referans mektubuna ilişkin yeterlik nasıl sağlanır?

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

Birden fazla ortak tarafından banka referans mektubu sunulması halinde, bu mektuplarda yer alan “üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı”, “kullanılmamış nakdi kredi” ve “kullanılmamış gayrinakdi kredisi” tutarlarının tamamı toplanmak suretiyle yeterlik kriteri sağlanabilecektir. Bir başka ifadeyle ortaklar tarafından sunulan banka referans mektuplarındaki toplam tutarların toplanması suretiyle yeterlik kriterinin sağlanıp sağlandığı incelenir.

İhale komisyonu tarafından firmanın teklifiyle birlikte banka referans mektubuna ilişkin teyit belgesini sunmaması sebebiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun mudur?

Gerek görüldüğünde, banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden idarelerce yapılır. Yapılan teyitlerin bankanın en az iki yetkilisinin imzasını taşıması zorunludur. İsteklinin teyit belgesini sunmaması sebebiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun değildir.

Firma olarak ihaleye teklif vereceğiz ve ihalede banka referans mektubu istenmiş. Banka referans mektubu konusunda nelere dikkat etmeliyiz?

  • Banka referans mektubu ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenletilmelidir.

İstekli teklif edeceği bedelin %10’undan az olamamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubunu sunmalıdır.

Banka referans mektubuna ilişkin yeterlik kriteri nasıl sağlanabilir?

İstekli tarafından sunulan banka referans mektubundaki “üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduat”, “kullanılmamış nakdi kredi” ve “kullanılmamış gayrinakdi kredisinin” herhangi biri, ikisi ya da tamamı toplanmak suretiyle yeterlik kriteri sağlanabilir. Banka referans mektubuna ilişkin yeterlik kriteri, birden fazla banka referans mektubu sunularak da sağlanabilir.

İhale tarihinden önceki başka bir ihale için aldığım banka referans mektubunu yeni ihalede kullanmamız mümkün müdür?

Banka referans mektubu ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenletilmelidir. Kamu İhale Kurulunun 7/11/2012 tarihli ve 2012/UH.II-4254 sayılı uyuşmazlık kararında, pazarlık usulüyle yapılan ihalede banka referans mektubunun davet tarihinden önce düzenlenmesi sebebiyle teklifin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

İhaleye teklif vereceğiz ve ihalede banka referans mektubu istenmiş. Firmamızın %50’den fazla ortağı adına bankadan alacağımız banka referans mektubunu sunmamız mümkün müdür?

İsteklinin tüzel kişi olması halinde, bu tüzel kişiliğin ortağı ya da ortakları adına düzenlenmiş banka referans mektubunun/mektuplarının sunulması kamu ihale mevzuatına uygun değildir.

Firma adına düzenlenmiş banka referans mektubu sunulmalıdır.

Banka referans mektubunda İhale Kayıt Numarası (İKN) olmaması sebebiyle teklifin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun mudur?

Banka Referans Mektubu Standart Formunda, İhale Kayıt Numarası (İKN) yer almamaktadır. Bu sebeple banka referans mektubunda İKN olmaması sebebiyle tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata aykırıdır.

Banka referans mektubuyla birlikte mali durum bildirimi formu sunulmaması nedeniyle teklifin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun mudur?

Mali Durum Bildirimi Standart Formu, 5/9/2009 tarihinde yürürlüğe giren Uygulama Yönetmeliklerinin ekindeki standart formlar içinde yer almamaktadır. Kamu İhale Kurulunun 23/8/2010 tarihli ve 2010/UH.III-2560 sayılı uyuşmazlık kararında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifiyle birlikte mali durum belgesini sunmaması ve bu belgenin sonradan tamamlatılmasının, mevzuata aykırı olduğuna ilişkin iddia yerinde bulunmamıştır.

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam