Alternatif teklif düzenlemesi nedir?

Alternatif teklif düzenlemesi, mal alımı ihalesinde aynı isteklinin birden çok teklif sunmasına izin verilmesi olarak tanımlanabilir. Hizmet alımı ve yapım işleri ihalelerinde alternatif teklife yönelik düzenleme yapılamaz.

Alternatif teklif ile “bir isteklinin aynı ihalede başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekâleten birden fazla teklif vermesi” durumunun karıştırılmaması gerekmektedir. Alternatif teklif sunulmasına izin verilmesi, isteklinin aynı ihalede başka bir gerçek veya tüzel kişi ya da ortak girişimin ortağı olarak doğrudan veya dolaylı ya da asaleten veya vekâleten teklif vermesine imkân sağlamamaktadır.

Alternatif teklif nedir?

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin (MAİUY) 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde alternatif teklif, “İhale dokümanında hüküm bulunması halinde, bir ihalede aynı aday veya istekli tarafından ihale konusu malın teknik şartnamesinde belirlenen asgari özellik ve şartları sağlamakla birlikte birbirinden farklı teknik özelliklere sahip ürünlerin, asıl teklifin yanı sıra alternatif olarak sunulması...” olarak tanımlanmaktadır. Bir başka ifadeyle alternatif teklif, mal alımı ihalesinde aynı isteklinin birden çok teklif sunmasına izin verilmesi hâlinde isteklinin asıl teklifinin yanında sunduğu teklif veya tekliflerdir.

Her ihalede alternatif teklif sunulması mümkün müdür?

İdare tarafından alternatif teklif verilmesine izin verilen ihalede alternatif teklif sunulabilir. İdare tarafından alternatif teklif verilmesine izin verilen ihalede belli bir sayının üzerinde alternatif teklif verilmemesinin öngörülmesi durumunda isteklilerin verebileceği azami alternatif teklif sayısı, idari şartnamede belirtilen sayıdır.

İdari şartnamenin “alternatif teklifler” başlıklı maddesinde, alternatif teklif sunulmasına izin verilmemiş ise alternatif teklif sunulmamalıdır.

Alternatif teklif nasıl sunulur? Her bir alternatif teklif için ayrı teklif zarfı hazırlanması mevzuata uygun mudur?

İstekli tarafından her bir alternatif teklif için ayrı bir teklif mektubu sunulması gerekmektedir. Alternatif teklif mektupları tek bir zarfa konulmalıdır. Alternatif teklif sunulmasına izin verilen ihalede her bir teklif için ayrı teklif zarfı sunulması mevzuata uygun değildir.

Alternatif teklifte sadece bir geçici teminat verilmesi mümkün müdür?

Alternatif teklif veren isteklinin teklif fiyatlarının birbirinden farklı olması durumunda istekli tarafından yüksek tutarlı teklif esas alınarak sadece bir geçici teminat verilmesi mümkündür.

İsteklinin sunduğu geçici teminat tutarının teklif ettiği bedellerden birinin veya birkaçının %3’ünden az olması durumunda sadece o teklif veya tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

İhale komisyonu her bir alternatif teklifi ayrı ayrı mı değerlendirmelidir?

İhale komisyonu, isteklinin ihale dokümanında öngörülen yeterlik kriterini sağlayıp sağlamadığını her bir teklif için ayrı ayrı değerlendirir. Kamu İhale Kurulu, alternatif teklif sunulmasına izin verilen bir ihalede, isteklinin tekliflerinden birinin teknik şartnameye uygun olmaması sebebiyle değerlendirme dışı bırakılıp diğer teklifinin değerlendirilmesinin mevzuata aykırı olmadığına karar vermiştir. Ancak isteklinin ihale sürecinde yasak fiil ve davranışta bulunması durumunda alternatif teklifi de dâhil olmak üzere tüm teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

Tıbbi cihazı teslim süresi alternatif teklif türü olarak öngörülebilir mi?

İdare tarafından ihale konusu malın teslim süresi ve teslim şekli gibi hususlar ihale dokümanında düzenlendiğinden aynı mal için farklı teslim süresi ve teslim şekilleri alternatif teklif olarak kabul edilmeyecektir.

İdare her isteklinin/firmanın alternatif teklif sunmasını zorunlu yapması mümkün müdür?

İsteklilerin ihalede alternatif teklif sunmalarını zorunlu kılan bir düzenleme yapma konusunda idarenin takdir yetkisi bulunmamaktadır. Bir başka ifadeyle alternatif teklif sunulmasına izin verilen ihalede, isteklilerin alternatif teklif sunup sunmama konusunda takdir yetkileri bulunmaktadır. Alternatif teklif verilmesi, idari şartnamede isteklinin tercihine bırakılarak düzenlenmelidir. İdari şartnamede mutlak suretle alternatif teklif vereceklerine dair düzenleme yapılarak istekliler alternatif teklif sunmaya zorlanamaz.

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et