Mücbir sebeplere yönelik temel düzenlemeler hakkında bilgi veriniz?

Sözleşmelerin uygulanması sürecinde ortaya çıkan mücbir sebepler, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 10’uncu maddesinde düzenlenmiştir. Konuya ilişkin ayrıntılı açıklama ise Kamu İhale Genel Tebliği’nin 25.3’üncü maddesinde yer almaktadır.

Mücbir sebep olarak kabul edilen haller nelerdir?

4735 Sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin birinci fıkrasında “mücbir sebep” olarak kabul edilen haller şunlardır:

  • Doğal afetler,
  • Kanuni grev,
  • Genel salgın hastalık,
  • Kısmi veya genel seferberlik ilanı,
  • Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

4735 Sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin birinci fıkrasında “mücbir sebep” olarak sayılan durumların mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için gereken koşullar nelerdir?

4735 Sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin birinci fıkrasında “mücbir sebep” olarak sayılan durumların mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için gereken koşullar ise anılan maddenin ikinci fıkrasında düzenlenmiştir. Bu koşullar şunlardır:

  • Mücbir sebep olduğu belirtilen durum, yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olmalıdır.
  • Mücbir sebep olduğu belirtilen durum, sözleşme konusu taahhüdün yerine getirilmesini engellemelidir.
  • Yüklenicinin mücbir sebep olduğu belirtilen durumu ortadan kaldırmaya gücü yetmemelidir.
  • Yüklenici, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde idareye yazılı olarak bildirimde bulunmalıdır.
  • Yüklenici, mücbir sebep olduğu belirtilen durumu ya da bu durumu ortaya çıkaran sebepleri yetkili mercilerden belgelendirmelidir.

Mücbir sebep nedeniyle mutlaka sözleşmenin feshedilmesi mi gereklidir?

Mücbir sebep nedeniyle yükleniciye, sözleşme konusu taahhüdün yerine getirilmesi için süre uzatımı verilebilir veya sözleşme feshedilir.

Mücbir sebep nedeniyle yükleniciye, süre uzatımı verilebilir mi?

Mücbir sebep nedeniyle yükleniciye, sözleşme konusu taahhüdün yerine getirilmesi için süre uzatımı verilebilir veya sözleşme feshedilir.

Mücbir sebep nedeniyle sözleşmenin feshedilmesi durumunda yüklenici yasaklanır mı? Teminatı gelir kaydedilir mi?

Mücbir sebep nedeniyle sözleşmenin feshedilmesi halinde, sözleşme genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar yükleniciye iade edilir. Yüklenicinin, sözleşme konusu işi yerine getirememesi sebebiyle ihalelere katılmaktan yasaklanması söz konusu değildir.

Yüklenici mücbir sebep için kaç gün içerisinde idareye başvurmalıdır?

Yüklenici, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde idareye yazılı olarak bildirimde bulunmalıdır.

Mücbir sebep başvuruna ilişkin olay nasıl belgelendirilmelidir?

Yüklenici, mücbir sebep olduğu belirtilen durumu ya da bu durumu ortaya çıkaran sebepleri yetkili mercilerden belgelendirmelidir.

Yüklenici, sözleşmenin yerine getirilmesini imkânsız kılan bir durumun ortaya çıkması halinde doğrudan Kamu İhale Kurumuna başvurabilir mi?

Yüklenici ortaya çıkan bir durumun 4735 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi çerçevesinde kabul edilmesi için mücbir sebebe yönelik olarak öncelikle ilgili idareye başvurmakta; idarelerce başvuru Kamu İhale Kurumuna iletilmektedir.

Kamu İhale Kurumuna göre bir durumun mücbir sebep kabul edilmesi için hangi koşulları olmalıdır?

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 25.3.4’üncü maddesine göre Kamu İhale Kurumu tarafından mücbir sebep olarak kabul edilebilecek benzeri diğer hallerde, hem öngörülmezlik hem de önlenemezlik şartlarının bir arada gerçekleşmesi gerekmektedir.

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam