İş ortaklığı nasıl oluşturulur?

Birden fazla gerçek kişi veya birden fazla tüzel kişi ya da gerçek kişi ile tüzel kişi bir araya gelerek iş ortaklığı oluşturabilir. İş ortaklığına ilişkin düzenleme,  İhale Uygulama Yönetmelikleri ve idari şartnamelerde yer almaktadır. İş ortaklığı teklifiyle birlikte iş ortaklığı beyannamesini de vermelidir.

İş ortaklığının tüzel kişiliği bulunmakta mıdır?

İş ortaklığının tüzel kişiliği bulunmamaktadır. İş ortaklıkları, adi şirket hükümlerine tabidir. Vergi ve sosyal güvenlik mevzuatında, iş ortaklıklarının vergi mükellefi veya işveren olmasına yönelik özel düzenlemeler yer almaktadır.

İş ortaklığında ortakların sorumluluğu nasıldır?

İş ortaklığının ortakları, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere, ortaklık oluşturur.

İş ortaklığı her türlü ihaleye teklif verebilir mi?

İş ortaklığı, her türlü ihaleye teklif verebilir. Konsorsiyumlar ise sadece ihale dokümanında konsorsiyumların teklif vermesine izin verilen ihaleye teklif verebilir.

İş ortaklığının yerli istekli olmasının koşulu nedir?

İş ortaklığının yerli istekli sayılabilmesi için iş ortaklığını oluşturan bütün ortakların yerli istekli olması zorunludur. Pilot ortağın yerli istekli olması veya ortakların çoğunluğunun yerli istekli olması, iş ortaklığını yerli istekli haline getirmez.

İş ortaklığı olarak teklif verilmesi için ihale dokümanının iş ortaklığı adına alınma/indirme koşulu var mıdır?

Kamu ihale mevzuatında, iş ortaklığının ihaleye teklif verebilmesi için ihale dokümanının iş ortaklığı adına alınması zorunluluğu bulunmamaktadır.

İş Ortaklığı Beyannamesi nedir?

İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda, teklifleriyle birlikte ihale dokümanlarının içinde yer alan standart formlar içinde bulunan İş Ortaklığı Beyannamesine) uygun olarak sunmak zorunda oldukları beyannamedir. Bu beyannamenin noter tasdikli olması zorunluluğu bulunmamaktadır.

İş ortaklığı beyannamesi, metin ve tablo olarak iki bölümden oluştuğunu söyleyebiliriz. Beyannamenin metin kısmında “ihale kayıt numarası”, “idarenin adı”, “işin adı”, “pilot ortağın/koordinatör ortağın adı” boşlukları yer almaktadır. Tablo kısmında ise “ortağın adı ve soyadı/ticaret unvanı”, “ortaklık oranı” ve “tebligat adresi” boşlukları bulunmaktadır.

İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde teklif zarfının yapıştırılan yeri nasıl imzalanabilir?

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.1’inci maddesinde, “Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde zarfın yapıştırılan yerinin ortaklardan herhangi biri tarafından imzalanarak kaşelenmesi veya mühürlenmesi yeterlidir.” açıklaması yer almaktadır. Teklif zarfı, iş ortaklığının ortaklarından tamamı ya da biri veya bir kaçı tarafından imzalanması mümkündür.

İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde teklif mektubu nasıl imzalanmalıdır?

İsteklinin ortak girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) olarak teklif vermesi durumunda, teklif mektubunun ortakların tamamı veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.

İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde teminat nasıl karşılanabilir? Teminatın ortaklık oranında karşılanması zorunlu mudur?

İş ortaklığı geçici veya kesin teminat miktarını, ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanabilir.

İş ortaklığı olarak teklif verilmiştir. Ancak sözleşmenin imzalanmasından önce ortaklarından biri iş ortaklığından ayrılmıştır. Diğer ortaklardan oluşan iş ortaklığı ile sözleşme imzalana bilir mi?

Ortak girişimin yeterli bulunması ortakların her birinin ayrı ayrı yeterli bulunduğunu göstermez. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterli görülen ortak girişimin, ihale tarihinden önce dağılması halinde davet mektubu geçersiz sayılır. Ayrıca ortak girişimin tekliflerin değerlendirilmesi sürecinde dağılması halinde de ortak girişimin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir. Bu sebeple iş ortaklığının ortaklarından biri ya da bir kaçının ortaklıktan ayrılması halinde sözleşme imzalanmaz.

İhale sürecinde iş ortaklığının ortaklarından birinin iflas etmesi durumunda ne yapılmalıdır?

İş ortaklığının ortaklarından birinin ihale sürecinde iflas etmesi halinde iş ortaklığı konuya ilişkin olarak idareye bilgi vermelidir. İhale komisyonu iş ortaklığının teklifini değerlendirme dışı bırakmalıdır.

İş ortaklığı şikâyet başvurusunu nasıl yapabilir?

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8’inci maddesinin sekizinci fıkrasında; ortak girişim adına yapılacak şikâyet veya itirazen şikâyet başvurularının, pilot ortak/koordinatör ortak veya temsil yetkisi verilen özel ortak ya da ortakların tamamı tarafından yapılmasının zorunlu olduğu hüküm altına alınmıştır. Bu başvurulara, ortak girişim beyannamesinin veya sözleşmesinin, özel ortak tarafından yapılan başvurularda ayrıca özel ortağa temsil yetkisi verildiğine ilişkin belgenin eklenmesi gerekir.

İhalenin iş ortaklığının üzerinde kalması halinde hangi belgeler sunulur?

İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeleri, her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır. Ayrıca iş ortaklığı tarafından sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin idareye verilmesi zorunludur. Bu sözleşmede, ortakların hisse oranları ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu açıkça belirtilir. Bu sözleşmeye ilişkin standart form bulunmamaktadır. Ortaklardan birinin bile sunduğu belgelerin bu bentlere aykırı hususlar içermesi halinde ortak girişimin geçici teminatı gelir kaydedilerek sözleşme imzalanmaz.

İş ortaklığı olarak gerçekleştirilen işlerde iş deneyiminden hangi oranda yararlanılır?

İş ortaklığı tarafından gerçekleştirilen işlerde, ortak sayısı kadar iş bitirme belgesi düzenlenir. Bu belgede, tüm ortakların hisse oranı ile ortakların iş deneyim tutarı gösterilir. Ortakların iş ortaklığındaki hisse oranı esas alınarak iş deneyim tutarı hesaplanır.

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam