Geçici teminat oranı nedir?

4734 sayılı Kanun’un 33’üncü maddesinde, isteklilerin ihalelerde teklif ettikleri bedelin, %3’ünden az olmamak üzere belirleyecekleri tutarda geçici teminat vermek zorunda oldukları hüküm altına alınmıştır.

Firmanın idareden olan alacağı geçici teminat olarak kullanılabilir mi?

Teminat olarak kabul edilecek değerler konusunda üzerinde durulması gereken bir düzenleme ise Muhasebat Genel Müdürlüğünün teminat mektuplarına ilişkin 15 Sıra No’lu Tebliği’dir. Bu Tebliğ’de bütçe emanetine alınmış yüklenici alacağının geçici teminat olarak kabul edilmesine yönelik düzenleme yer almıştır. Kamu ihale mevzuatında, 15 Sıra No’lu Tebliğ’in kapsamında bulunmayan idarelerin bu düzenlemeye paralel işlem tesis edip etmeyeceğine yönelik bir açıklama yer almamaktadır. İdare tarafından bütçe emanetine alınmış yüklenici alacağının geçici teminat olarak kabul edilmesine yönelik bir talep olması durumunda işlemlerin Tebliğ’e uygun olarak tesis edilmesi önem taşımaktadır.

Geçici teminat mektubunun hazırlatılması sırasında nelere dikkat edilmelidir?

Geçici teminat mektubu standart formunda “Muhatap idarenin adı, işin adı, isteklinin adı ve soyadı/ticaret unvanı, geçici teminatın tutarı, bankanın adı, teminat mektubunun geçerlik tarihinin, banka şubesinin adı ile geçici teminat mektubunun düzenleme tarihi ve nosuna ilişkin” doldurulması gereken boşluklar bulunmaktadır. Firmalar geçici teminat mektubundaki eksiklikler sebebiyle teklifleri değerlendirme dışı bırakılabilmektedir. Bu sebeple boşlukların doldurulması sırasında dikkat edilmeli ve kontrol edilmelidir.

Geçici teminat mektubunda işin adının eksik yazılması durumunda teklifin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun mudur?

Geçici teminat mektubunda işin adının yazılması gerekmektedir. İstekliler tarafından sunulan geçici teminat mektuplarında işin adında farklılıklar veya eksiklikler bulunması sebebiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddiasıyla çeşitli itirazen şikâyet başvuruları yapılmaktadır. Kamu İhale Kurulu 15/6/2009 tarihli ve 2009/UH.I-1710 sayılı uyuşmazlık kararında, idari şartnamede işin adının “2009 mali yılı 7 aylık (01.06.2009-31.12.2009) 73 kişi ile veri hazırlama ve veri giriş hizmeti alımı” olmasına karşın geçici  teminat mektubunda işin adı olarak, “73 kişi ile 7 aylık veri hazırlama ve veri giriş hizmeti alım ihalesi” ifadesinin yer alması sebebiyle isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasını yerinde görmemiştir.

Geçici teminat mektubunun başlığında, “Geçici”, “Teminat” , “Mektubu”, “Teminat Mektubu” veya “Geçici Teminat Mektubu” ibarelerinin yer almaması sebebiyle tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun mudur?

Geçici teminat mektubunun başlığında, “Geçici”, “Teminat” , “Mektubu”, “Teminat Mektubu” veya “Geçici Teminat Mektubu” ibarelerinin yer almaması sebebiyle tekliflerin değerlendirme dışı bırakılmaması gerektiği görüşündeyiz. Kamu İhale Kurulu 6/3/2006 tarihli ve 2006/UM.Z-648 sayılı Uyuşmazlık Kararı’nda, geçici teminat mektubunun başlığında sadece “Geçici” kelimesinin yer alıp “Teminat Mektubu” ibaresinin yer almaması nedeniyle teklifin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığına karar vermiştir.

Geçici teminat mektubunda idarenin isminde eksiklik bulunması durumda teklifin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun mudur?

Geçici teminat mektubunda idarenin isminin doğru yazılması önemlidir. Ancak uygulamada idarenin isminin doğru yazılmadığı farklı durumlar olabilmektedir. Kamu İhale Kurulu, idarenin adında bir eksiklik bulunan ancak işin adının doğru yazıldığı geçici teminat mektubunun geçerli kabul edilmesi gerektiğine karar vermektedir. Kamu İhale Kurulu 9/7/2007 tarihli ve 2007/UY.Z-2308 sayılı uyuşmazlık kararında, geçici teminat mektubunda idarenin adının “Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü” yerine “Van İl Kültür Müdürlüğü” yazılan ancak işin adının doğru yazıldığı geçici teminat mektubunun geçerli olduğuna karar vermiştir.

İstekli tarafından teklifiyle birlikte geçici teminat mektubuna ilişkin teyit yazısının sunulmaması nedeniyle teklifin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata  uygun mudur?

İdarelerce, gerek görüldüğünde teminat mektuplarının teyidi ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden yapılabilir. Bankanın teyit yazısının en az iki yetkili tarafından imzalanması gerekmektedir. Bankaya yazılan teyit isteme yazısında, bankanın yazacağı teyit yazısında en az iki yetkilinin imzasının bulunması gerektiği ifade edilmelidir. İstekli tarafından teklifiyle birlikte geçici teminat mektubuna ilişkin teyit yazısının sunulmaması nedeniyle teklifin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata aykırıdır. Elektronik ihalelerde elektronik teminat mektubu sunulması gerekmektedir.

İstekli tarafından geçici teminat tutarının idarenin banka hesabına internetten EFT yoluyla gönderilmesi ve bu gönderinin internet çıktısının sunulması mevzuata aykırı mıdır?

Kamu İhale Kurulu 21/1/2010 tarihli ve 2010/UH.III-283 sayılı uyuşmazlık kararında, istekli tarafından geçici teminat tutarının idarenin banka hesabına internetten EFT yoluyla gönderilmesi ve bu gönderinin internet çıktısının sunulmasının kamu ihale mevzuatına aykırı olmadığına karar vermiştir.

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam