Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklik ile Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı 03.03.2020 tarih ve 31057 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve ekte sunulmuştur. 

Yayımlanan SUT Değişiklik Tebliğinin incelenmesinden görüleceği üzere:

MADDE 1 – Tebliğin 2.2.2.B - Tanıya dayalı işlem üzerinden ödeme yöntemi maddesinin beşinci fıkrasında "Kurumla sözleşmeli/protokollü üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarınca yapılan SUT eki EK-2/C Listesinde yanında (*) işareti olan işlemler, listede belirtilen puanlara %10 ilave edilerek faturalandırılır" ifadesinde  yer alan %10 ibaresi %20 olarak değiştirilmiştir. 
MADDE 3 – Aynı Tebliğ eki;
a) “Ayaktan Başvurularda Ödeme Listesi (EK-2/A)” Ek-1’deki şekilde,
b) “Ayaktan Başvurularda İlave Olarak Faturalandırılacak İşlemler Listesi (EK-2/A-2)” Ek-2’deki şekilde,
c) “Hizmet Başı İşlem Puan Listesi (EK-2/B)” Ek-3’teki şekilde,
ç) “Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesi (EK-2/C)” Ek-4’teki şekilde,
d) “İlave Oran Uygulanacak İşlemler Listesi (EK-2/C-1)” Ek-5’teki şekilde,
e) “Diş Tedavileri Puan Listesi (EK-2/Ç)” Ek-6’daki şekilde, değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Aynı Tebliğ eki “Diğer Protez Ortezler (EK-3/C-3)” Listesinde yer alan “DO1017” SUT kodlu tıbbi malzemenin ödeme kural ve/veya kriterlerinin beşinci maddesinin (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Tebliğ eki “Tıbbi Sarf Malzemeler (EK-3/C-4)” Listesinde yer alan “A10000” SUT kodlu tıbbi malzemenin ödeme kural ve/veya kriterlerinin birinci maddesine aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, günde 4 adedi aşan kullanımları sağlık kurulu raporunda gerekçesinin belirtilmesi halinde; ağız içi ve nazofarinks aspirasyonu için günde en fazla 10 adedi, ev tipi mekanik ventilatörle birlikte kullanımı için günde en fazla 15 adedi, yutma fonksiyonu olmayan ve ağız içi sekresyonları fazla olan hastalar için ise günde en fazla 20 adedi geçmemek şartıyla bedeli Kurumca karşılanır.”

Ek 1 : SUT Değişiklik Tebliği
Bağlantı Adresi :https://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2020-03-03&mukerrer=1

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam