4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Uygulanmasına İlişkin Bilgilendirme

  1. Ana Sayfa
  2. Duyuru & Etkinlikler
  3. 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5Inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Uygulanmasına İlişkin Bilgilendirme

A- FİYAT FARKI UYGULAMASI

1. Uygulama kapsamında olacak olan sözleşmeler 4735 Sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesinin yürürlüğe girdiği 22.01.2022 itibari ile devam eden veya bu tarihten önce fesih ve tasfiye edilmeksizin kabulü/geçici kabulü yapılan mal, hizmet alımlarına ve yapım işlerine ilişkin Türk Lirası üzerinden yapılan sözleşmeleri kapsamaktadır.

2. 01.07.2021 ile 31.12.2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen kısımlar için ihale dokümanında herhangi bir hüküm bulunmasına bakılmaksızın bu esaslara göre fiyat farkı hesaplaması yapılacaktır.

3. 01.12.2021 tarihinden önce ihalesi yapılan ve 22.01.2022 tarihi itibariyle ihalesi devam eden Türk lirası üzerinden yapılan sözleşmeler yine bu esaslara göre devredilebilir.

4. Fiyat farkı hesabı

İlgili Kanunun 11. Maddesine eklenen geçici 5inci maddesindeki Türk parası birimi cinsinden sözleşmeye bağlanan işlerde ilave fiyat farkına ilişkin esaslarının belirlenmesine dair düzenlemede, “ Hizmet Alımları için 6. , Mal Alımları için 7. Maddesinde” ayrıntılı olarak tariflenmiş olup, birim tanımları aşağıda verilmiştir.

5. Fe : Ek Fiyat Farkı Tutarı

E : Sözleşmeler için sabit katsayıyı

M : Birim fiyat sözleşmeler için teslim edilen mal fiyatını, götürü bedel sözleşmeler için teslim yüzdesini

B : Sözleşme fiyatı

An : İlgili tarihler arasındaki n’ci hakkediş

Pn : İlgili tarihlerde gerçekleştirilen sözleşme kısmı için ilk hakkediş ve n’inci hakedişlerin hesaplanmasında elde edilen fiyat farkı katsayısını Yİ-ÜFE Genel Endeksi

G0, Gn : Yİ-ÜFE Genel sütunundaki sayı

a1 : Haftalık çalışma saatinin ağırlık oranı

AY0 : EPDK tarafından Akaryakıt ürünleri için yayımlanan ihale tarihindeki satış fiyatı

AYn : EPDK tarafından yayınlanan uygulama ayına ait akaryakıt ortalama satış fiyatı

k : Akaryakıt girdisinin nispi ağırlığını gösteren düzeltme katsayısı a,b1,b2……’in ilgili sabit katsayıyı temsil etmektedirler.

6. Fiyat Farkının hesaplanabilmesi için yüklenicilerin ek fiyat farkı uygulama esaslarının uygulamaya girdiği “24.02.2022” tarihinden itibaren 30 gün içerisinde “25.03.2022” tarihine kadar idareye yazılı olarak başvurmaları zorunludur.

B- SÖZLEŞMENİN DEVRİNE İLİŞKİN UYGULAMA

1. Yüklenici, Esasların yürürlüğe girdiği “24.02.2022” tarihinden itibaren idareye başvurması kaydı ve idarenin uygun görmesi şartıyla sözleşme devri gerçekleştirilir.

2. İdareye yapılan başvuruyu 30 gün içinde sonuçlandırmak ve karara bağlamak zorundadır.

3. Devirde devralacak yüklenicide ilk ihaledeki yeterlik şartları aranır, ortak girişimlerde ilk ihaledeki yeterlik şartları aranmaz.

4. Devirden dolayı damga vergisi alınmaz, devreden yüklenicinin teminatı iade edilir.

C- İSTİSNA VE KAPSAM DIŞI ALIMLAR İÇİN UYGULAMA

1. 4734 Sayılı Kanun kapsamındaki idarelerin bu Kanundan istisna edilen ( 3 üncü maddesindeki istisnalar dahil) Mal, Hizmet ve Yapım İşleri için imzalanan ve 2 inci maddenin birinci ve ikinci fıkrasında belirtilen şartları sağlayan sözleşmeler için, Esasların yürürlüğe girdiği 24.02.2022 tarihinden itibaren 120 gün içerisinde ilgili mevzuatında düzenleme yapılması kaydıyla esaslarda yer verilen 01.07.2021 ile 31.12.2021 tarihler arasında ( bu tarihler dahil) gerçekleştirilen kısımlar için fiyat farkı hesaplanabilir veya sözleşme devredilebilir.

2. Devlet Malzeme Ofisi tarafından kurumlar adına yapılan alımlarda fiyat farkı hesaplanamaz.

3. 4734 Sayılı Kanun kapsamı dışındaki, idarelerin taraf olduğu ve ikinci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları sağlayan sözleşmeler için fiyat farkının hesaplanabileceği hükme bağlanmıştır.

İlgili Etiketler
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam