Tüm Pratik Bilgiler

Firmaların özel sektöre yaptıkları mal satışlarından iş deneyimi olarak yararlanmaları mümkündür. Özel sektöre gerçekleştirilen mal satışlarına ilişkin sözleşme ve bu sözleşme çerçevesinde düzenlenen fatura örnekleri veya bu örneklerin mevzuata uygun suretleri iş deneyimini gösteren belgelerdir.

Uygulama yönetmeliklerinde fatura örneklerinin  noter, yeminli mali müşavir (YMM), serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM), serbest muhasebeci (SM) veya vergi dairesi onaylı suretlerinin ihalelerde sunulabileceği hüküm altına alınmıştır.

Kamu İhale Kurulu, özel sektöre gerçekleştirilen işler için sözleşme sunulmadan sadece fatura örneklerinin sunulması halinde teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğine karar vermektedir.

Bir mal alımı ihalesine teklif veren istekli tarafından özel sektöre gerçekleştirdiği satışlar kapsamında iş deneyimini gösteren belge olarak sipariş alma formu ile buna ilişkin fatura örnekleri sunulmuştur. İsteklinin sunduğu sipariş alma formunun sözleşme olmadığı gerekçesiyle teklifi değerlendirme dışı bırakılmış ve bu işlem itirazen şikâyet başvurusuna konu olmuştur. Kamu İhale Kurulunun 23/9/2013 tarihli ve 2013/UM.III-3758 sayılı uyuşmazlık kararında, sipariş alma formu sözleşme niteliği taşımadığından teklifin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olmadığına karar verilmiştir.

Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlara gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyim tutarının tespitinde, diğer belgelerin de bu tutarı doğrulaması ve sözleşmede iş artışına ilişkin hüküm bulunması koşuluyla sözleşme tutarının %10’unu aşmamak üzere tamamlanan iş tutarı dikkate alınır.

Sözleşmenin, iş eksilişi yapılarak sona erdirilmesi durumunda, işin bu şekilde tamamlandığı hususunda iş sahibi ile yüklenicinin anlaştığını gösterir belgenin, iş deneyimini gösteren diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur.

Toplam sözleşme tutarı bulunmayan ve birim fiyat üzerinden bağıtlanan sözleşmede; sözleşmede yazılı süre esas alınarak o dönemde yapılan işin tutarını gösteren faturalardaki tutarların toplamı, toplam sözleşme tutarı olarak kabul edilmektedir.

İş ortaklığı tarafından gerçekleştirilen işlerde, ortakların iş ortaklığındaki hisse oranı esas alınarak iş deneyim tutarı hesaplanır.

Bir firmanın bayilerine yaptığı mal satışlarının iş bitirme belgesi olarak kullanılabilmesi için firma ile bayi arasında sözleşme bulunması gerekmektedir.  Kamu ihale mevzuatında sözleşmede bulunması gereken unsurlara yönelik açık bir düzenleme olmamasına karşın uygulamada sorun yaşanmaması için sözleşmede şu hususların yer almasında yarar vardır:

  • İş sahibinin adı, soyadı veya ticaret unvanı,
  • Yüklenicinin adı, soyadı veya ticaret unvanı,
  • Sözleşme konusu mallar,
  • İşin yapıldığı yer ve niteliği,
  • Sözleşme bedeli ve tarihi,
  • İşin bitirilme ve/veya kabul tarihi.

Tüm Pratik Bilgiler