TÜRKİYE SAĞLIK ENDÜSTRİSİ İŞVERENLERİ SENDİKASI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TUTANAĞI

24 Mayıs 2017 (saat 16.00)

Yoklama yapıldı. Çoğunluğun sağlandığı görüldü. Sendika Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir Olağanüstü Genel Kurulu açtı.

Başkanlık Divanı seçimi için önerge istendi. Önerge okundu. Oya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.

Misafirlerimiz arasında bulunan Sayın Kemal Yaz Divan Başkanı, Üyelerimizden Turabi Ünal Divan Üyesi, Üyelerimizden, Sayın Ramazan Hakan Karadeniz başkanlık divanı kâtibi olarak oybirliği ile seçildiler.

Divan Başkanı Sayın Kemal Yaz Genel Kurul gündemini okudu ve gündemde yer alan konuların görüşülmesine geçildi.

Gündemin 3. Maddesi olan 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu uyarınca Sendika Anatüzüğünde yapılması gereken değişiklikler görüşüldü,

Gerekli değişiklikler aşağıdaki şekilde yapıldı.

Anatüzüğün 1. Maddesi:

Madde 1– Sendikanın adı TÜRKİYE SAĞLIK ENDÜSTRİSİ İŞVERENLERİ SENDİKASI olup, kısa adı “SEİS” dir. Sendikanın merkezi, Mustafa Kemal Mahallesi 2141. Cadde No:11/12 Çankaya / Ankara adresindedir.

Sendika merkezinin Ankara şehri hudutları içinde başka bir adrese nakli Ana tüzükte değişiklik yapılmasını gerektirmez, ancak bu değişiklik ana tüzüğe işlenir ve ilgili mercilere bildirilir.

Anatüzüğün Üye Olma başlıklı 5. Maddesi:

Madde 5– Sağlık iş kolunda faaliyette bulunan işyerlerinin “gerçek” veya “tüzel kişi” olan işverenleri sendikaya üye olabilir.

Üyelik, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre Sendikaya başvurulması ve Yönetim Kurulu’nun üye tam sayısının 2/3’ünün 1 fazlasının kabulü ile kazanılır. Sendika üyeliği, üyeliğin e-devlet üzerinden Bakanlığa bildirildiği tarihten itibaren başlar.

Müracaat tarihinden itibaren otuz gün içinde reddedilmeyen üyelik talebi kabul edilmiş sayılır.

Anatüzüğün Üyelikten Çıkarılma başlıklı 8. Maddesi:

Madde 8– Üyenin Sendikadan çıkarılma kararı, Disiplin Kurulu’nun yaptığı inceleme sonucu düzenleyeceği rapor üzerine, Disiplin Kurulu’nun teklifi ile Genel Kurulca verilir. Çıkarma kararı, e-Devlet kapısı üzerinden Bakanlığa elektronik ortamda bildirilir ve çıkarılana yazı ile tebliğ edilir

Çıkarma kararına karşı üye, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde görevli mahkemeye itiraz edebilir.

Üyelik, çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar devam eder.

Üyelikten çıkarılma aşağıda yazılı sebeplerden birine dayanılarak yapılabilir:

1) Milli ve mesleki menfaatlere, Sendika amaç ve faaliyetlerine aykırı davranışlarda bulunmak;

2) Sendikanın genel yararlarının zedelemesine yol açacak, birlik ve beraberliği bozacak davranışlarda bulunmak;

3) Bu Anatüzük ve buna dayanılarak çıkmış veya çıkacak yönetmelik hükümlerine veya genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına uymamak;

4) Sendikaya karşı olan mali yükümlülüklerini yönetim kurulunca kabule şayan bir sebep olmadan, üç aydan fazla bir süre içinde yerine getirmemek ve yapılan yazılı ihtara rağmen ödememek;

Müracaatları halinde Sendikadan (4.) bendine göre çıkarılan, Yönetim Kurulu kararı ile, diğer bentlere göre çıkarılanların ise Genel Kurul kararı ile, tekrar üyelik kayıtları yapılabilir. Ancak, Sendikadan çıkarılan üyenin, yeni üyelik talebinin yetkili kurulca görüşülmesi için, çıkarılma nedeninin ortadan kalktığına kesin kanaat getirilmesi gereklidir.

Çıkarılma talebi ile Genel Kurula sevk edilen üye, karar kesinleşinceye kadar sendika faaliyetlerinden yararlandırılmaz.

Anatüzüğün Zorunlu Organlardaki Üyelik Şartları Başlıklı 13. Maddesi:

Madde 13– Genel Kurulda, organlara yalnız “Gerçek Kişiler” seçilir. Bu sebepten, sendika üyesi “Tüzel Kişiler” genel kurulca sendikanın diğer organlarına seçilmiş olan temsilcilerini bir başka temsilci ile değiştiremez veya seçim dönemi içinde herhangi bir sebeple organdaki görevinden ayrılmış olan temsilci yerine, o organda başka bir temsilcisini görevlendiremez.

Yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyeliğine seçilebilmek için işveren olmak veya “Tüzel Kişiliği” birinci derecede temsile yetkili olmak şarttır.

Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarından birinden mahkumiyeti bulunmaması gerekir.

Anatüzüğün Yönetim Kurulu’nun Görev Ve Yetkileri: Başlıklı 24. Maddesinin 24 fıkrasında düzenlenmiş olan Konfederasyon Genel Kurulu’na katılacak delegeleri seçmek; görevinin bu maddeden çıkarılarak, Genel Kurulu’nun Görev Ve Yetkileri Başlıklı 17. Maddesine 16 numaralı fıkra olarak eklenmesine,

Anatüzüğün Genel Kurul Toplantı Ve Karar Nisabı Başlıklı 21. Maddesi

Madde 21

 1. Toplantı nisabı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantı, en çok on beş gün sonraya bırakılır. Bu toplantıya katılanların sayısı, üye tam sayısının üçte birinden az olamaz. Üye veya temsilci olmayan nisapta nazara alınmazlar ve oy kullanamazlar.
 2. Genel kurulda her üye veya temsilcinin bir oy hakkı vardır ve kararlar açık oy ile alınır. Ancak, teklif üzerine, toplantıya katılan üye ve temsilci sayısının salt çoğunluğunun kabulü halinde kararlar gizli oy, açık sayım ile alınır.
 3. 3.Karar nisabı, kural olarak, toplantıya katılan üye ve temsilci sayısının salt çoğunluğudur. Ancak Karar nisabı hiçbir zaman üye tamsayısının dörtte birinden az olamaz. Anatüzük değişikliği, fesih, birleşme, katılma, üst kuruluşun veya uluslararası kuruluşun kurucusu olma, üst kuruluşlara ve uluslararası kuruluşlara üyelik ile üyelikten çekilme hâllerinde karar yeter sayısı üye veya delege tam sayısının salt çoğunluğudur.
 4. Genel Kurul Başkanlık Divanı’nca tutulup imzalanan Genel Kurul tutanakları diğer belgelerle birlikte Yönetim Kurulu’na verilir. Genel Kurul Kararları özet halinde veya gereğinde aynen üyelere gönderilir.

Anatüzüğün Disiplin Kurulu’nun Oluşumu, Toplantı Ve Görüşme Usulü Başlıklı 29. Maddesi:

Madde 29–  Disiplin kurulu, genel kurul tarafından dört yıllık süre için seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.

Asıl üyeler ilk toplantıda aralarında bir başkan ve bir başkan vekili seçerler. Başkanın mazereti halinde başkan vekili kurula başkanlık eder. Kurulun toplantı nisabı asıl üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Kurulun görüşmeleri gizlidir. En geç, yapılacak çağrıyı izleyen hafta içinde disiplin kurulu meseleyi inceler en kısa zamanda karara bağlar.

Kararlar gizli ve asıl üye tam sayısının salt çoğunluğuyla verilir.

Anatüzüğün Gelirler Başlıklı 39. Maddesi:

Madde 39

 1. Üyelerinden alacağı üyelik aidatı,
 2. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na göre yapılabilecek faaliyetler ile eğlence, konser gibi faaliyetlerde sağlanacak gelirler,
 3. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda belirtilen bağış yasaklarının dışında kalan bağışlar,

Anatüzüğün Üyelik Aidatı Başlıklı 40. Maddesi:

Yıllık Aidat;

Üye işyerlerinin sendikaya ödeyeceği yıllık aidat, içinde bulunan yılda, yılın ilk altı ayı için uygulanan bir aylık asgari ücretin net tutarı kadardır.

Aidatın lira kesirleri nazarı itibara alınmaz.

Sendikaya ay içinde üye olan işverenlerin aylık üyelik aidatı, yönetim kurulunun üyeliğe kabul kararı tarihini izleyen ayın başından itibaren hesaplanır.

Ay içinde üyeliği sona erenlerin üyelik aidatı o ay için tam olarak tahsil edilir. Yıllık üyelik aidat miktarı bütçe imkânları çerçevesinde Genel Kurul kararı ile azaltılabilir veya kanuni sınırlar çerçevesinde artırılabilir.

Sendika aidatının tahsili usul ve esasları bir yönetmelikle belirlenir.

Yapılan anatüzük değişikliği Genel Kurul görüşüne sunuldu oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 4. Maddesine geçildi.

İlgili makamlar ve mahkemelerce kanuna aykırı görülerek düzeltilmesi istenen konular hakkında Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi görüşüldü. İlgili mevzuatlar gereği yapılması gereken değişiklikler konusunda bir sonraki Genel Kurula sunularak gerekli onayın alınması şartı ile zorunlu değişikliklerin Yönetim Kurulu tarafından yapılması konusunda Yönetim kuruluna oy birliği ile yetki verildi.

Gündemin 5. Maddesinde yer alan Disiplin Kurulu tarafından üyelikten çıkarılması yönünde görüş bildirilen;

 • Albatros Tıbbi Malz. Ticaret Sanayi Ltd. Şti
 • Teknomar Mak. İm. İth. Ltd. Şti.
 • Endoas Kbb Ünit Dezenfektasyon ve Sterilizasyon Sistemleri Medikal Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti
 • Meyda Medikal Ltd. Şti.
 • Nisan Medikal Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
 • Şifa Medikal Tıbbi Malzeme Ticaret Sanayi Ltd. Şti.
 • Gökay Medikal Teknik Sistem Sanayi Ticaret A.Ş.
 • Fırat Teknoloji Ltd. Şti.
 • Prekons İnşaat Sanayi A.Ş.
 • İnterfarma Tıbbi Malzeme San. Ve Tic. A.Ş.
 • Ekin Medikal Dış Ticaret A.Ş
 • Balkem İç ve Dış Ticaret Turizm Tanıtım Ltd. Şti.
 • Lotus Medikal Aletler Dış Ticaret Ltd. Şti.
 • Orsem Ortopedik Aletler Ve Medikal Cihaz Ltd. Şti.
 • Metlab Tıbbi Tanı Sistemleri Ltd. Şti.
 • Gordion Diagnostik Tıbbi Malzeme Bilgisayar Turizm İç Ve Dış Ticaret Ltd. Şti.
 • KBB Özel Sağlık Hizmetleri ve Tıbbi Danışmanlık Ticaret ve Sanayi A.Ş.

nin üyelikte üyelikten çıkarılması konusu görüşüldü.

Şifa Medikal Tıbbi Malzeme Ticaret Sanayi Ltd. Şti. nin aidat borcunu ödemeyi taahhüt ettiği ve üyelikten ayrılmak istemediği görüşüldü. Üyeliğinin devamına karar verildi.

Diğer üyelerden:

 • Prekons İnşaat Sanayi A.Ş.
 • İnterfarma Tıbbi Malzeme San. Ve Tic. A.Ş.
 • Ekin Medikal Dış Ticaret A.Ş
 • Balkem İç ve Dış Ticaret Turizm Tanıtım Ltd. Şti.
 • Lotus Medikal Aletler Dış Ticaret Ltd. Şti.
 • Orsem Ortopedik Aletler Ve Medikal Cihaz Ltd. Şti.
 • Metlab Tıbbi Tanı Sistemleri Ltd. Şti.
 • Gordion Diagnostik Tıbbi Malzeme Bilgisayar Turizm İç Ve Dış Ticaret Ltd. Şti.
 • KBB Özel Sağlık Hizmetleri ve Tıbbi Danışmanlık Ticaret ve Sanayi A.Ş.

nin faaliyetlerine devam etmedikleri bilindiği,

 • Albatros Tıbbi Malz. Ticaret Sanayi Ltd. Şti
 • Teknomar Mak. İm. İth. Ltd. Şti.
 • Endoas Kbb Ünit Dezenfektasyon ve Sterilizasyon Sistemleri Medikal Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti
 • Meyda Medikal Ltd. Şti.
 • Nisan Medikal Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
 • Gökay Medikal Teknik Sistem Sanayi Ticaret A.Ş.
 • Fırat Teknoloji Ltd. Şti.

nin de üyelik ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmedikleri Disiplin Kurulu raporundan da görüldüğü

Söz konusu bu 16 firmanın üyelikten çıkarılmalarına Sendikaya olan aidat borçlarının da terkin edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Genel Kurul oturumu saat 18:00 de Divan Başkanı tarafından kapatılarak, Tutanak hep birlikte imza altına alındı.