4 Mayıs Tıbbi Cihaz ve Kalite Toplantısı

Tarih: 11 Mayıs 2016.

" Tıbbi Cihaz ve Kalite" konulu toplantı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve tüm sektör temsilcisi kurumların katılımları ile 4 Mayıs 2016 tarihinde ATO Meclis Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda Yapılan Sunumlar Denetim Verileri - TİTCK (Cengiz Yiğit) Kanıt Dokümanlar - TITCK (Asım Hocaoğlu) Klinik Veri Değerlendirme (Başak Demirci) Onaylanmış Kuruluşlar (Füsun ...... Devamı >>


SGK Sağlık Hizmeti Satın Alınması İçin Sözleşme Yapılmasına Dair Yön. Hk.

Tarih: 29 Mart 2016.

Sosyal Güvenlik Kurumu SUT eki listelerde yer alan ürünleri tedarik eden tıbbi cihaz firmaları ile protokol yapılarak  doğrudan tedarikçi firmalara ödeme yapabilmesi için gerekli olan hukuki yapıyı sağlamak amacıyla 26.03.2016 tarih 29665 sayılı Resmi Gazete'de SGK Sağlık Hizmeti Satın Alma Sözleşmelerinin/Protokollerinin Hazırlanması ve Akdedilmesine İlişkin Yönetmeliği  yayımlanmıştır. Ekte gönderilen Yönetmelik incelendiğinde; Kurumca ...... Devamı >>


Tıbbi Cihaz Sektörü Abant’ta Strateji Belgesi üzerinde Çalıştı….

Tarih: 03 Mart 2016.

Türkiye Tıbbi Cihaz Strateji Belgesi Çalıştayı Abant, Fenerbahçe Spor Klübü Topukyaylası Tesislerinde 26 -27 Şubat 2016 tarihinde gerçekleşti. TÜMDEF ve SEİS’in organize ettiği çalıştay’da sektörde yer alan Sivil Toplum Kuruluşları ve Kümelenmeler ile üniversitelerin Teknoloji Transfer Ofisleri yer aldı. Mahmut Kiper’in moderatörlüğünde gerçekleşen çalıştayın konusu Türkiye Tıbbi Cihaz Sektörü Strateji ...... Devamı >>


Ar-Ge Reform Paketi

Tarih: 27 Şubat 2016.

16/02/2016 tarihli ve 6676 sayılı Kanun ile Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi çerçevesinde farklı kanunlarda değişiklik yapıldı. Değişiklik yapılan başlıca kanunlar şunlardır: Gelir Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun. Yapılan değişiklilerle özellikle tasarım merkezi faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik teşvikler (vergi ...... Devamı >>


Eşik Değerlerin ve Parasal Limitlerin Güncellenmesi

Tarih: 22 Şubat 2016.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda yer alan eşik değerler ve parasal limitler, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2015 yılı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (%5,71) arttırılarak güncellenmiştir. 2016/1 sayılı Kamu İhale Tebliği ile 1 Şubat 2016 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak eşik değerler ve parasal limitler güncellenmiş ve 29.01.2016 tarihli ...... Devamı >>


EKAP Kayıtları Ve İş Bitirme Belgesi Düzenlenmesinden Ücret Alınmadığına İlişkin KIK Duyurusu

Tarih: 22 Şubat 2016.

Kamu İhale Kurumu tarafından EKAP üyeliği ve diğer işlemlerde ücret istenip istenmediği konusunda  bir duyuru yayımlanmıştır. EKAP üzerinden gerçekleştirilen işlemlerden ücret talep edildiğine ilişkin şikâyet ve başvuruların Kuruma  yapıldığı ifade edildikten sonra duyuruda şu hususlar yer almıştır: Kamu İhale Kurumunca EKAP’a kayıt olmak için idareler ve gerçek/tüzel kişilerden herhangi bir ücret ...... Devamı >>


Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi Düzenlenecek  Mallar Konusunda Kanun Değişikliği

Tarih: 22 Şubat 2016.

16/02/2016 tarihli ve 6676 sayılı Kanun ile teknolojik ürün deneyim belgesinin düzenlemesine ilişkin değişiklikler yapılmıştır. Yapılan düzenlemenin belge düzenlenecek ürün sayısını artırdığı görülmektedir. Yapılan değişiklikler iki başlık altında toplanabilir: Yeni düzenleme ile teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren firmaların ürünleri içinde  gerekli koşulları sağlamaları durumunda teknolojik ürün deneyim belgesi düzenlenebilecektir. Özkaynaklarla geliştirilmiş ve değerlendirilmesi ...... Devamı >>


Şirket Bölünmesinin İhalelere Katılım Ve Yasaklılık İle Sözleşmenin Devrine Etkisine İlişkin Kamu İhale Kurulunun Yeni Düzenleyici Kararı

Tarih: 19 Şubat 2016.

Kamu İhale Kurulu 28/01/2016 tarihli ve 2015/DK.D-10 sayılı Düzenleyici Kurul Kararı ile şirket bölünmesinin ihalelere katılım ve sözleşmenin devrine etkisini yeniden değerlendirilmiştir. Tekliflerin değerlendirilmesi; isteklilerin yasaklılığı ve ihalelere katılımı; sözleşmenin devrine yönelik işlemler sırasında anılan karar dikkate alınmalıdır. Şirket bölünmesinin ihalelere katılıma ve hizmet alımı ihalelerinde eşit tekliflerin değerlendirilmesine etkisi Kamu ...... Devamı >>


İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Tarih: 12 Ocak 2016.

Ekonomi Bakanlı tarafından İhracatta Ticari Kalite Denetimlerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ 31 Aralık 2015 tarihinde yayımlandı. Bu Tebliğin amacı, ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler mevzuatı uyarınca ihracatta ticari kalite denetimine tâbi ürünlerin risk analizi esaslı olarak hangi sıklıkta denetime tâbi tutulacağının belirlenmesi amacıyla, bu ürünleri ihraç eden ...... Devamı >>


DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARININ EKAP’TA DUYURULMASI

Tarih: 08 Ocak 2016.

İdarelerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22’nci maddesi çerçevesinde doğrudan temin yöntemiyle yaptıkları alımların bir kısmı EKAP’ta yayımlanmaya/ilan edilmeye başlanmıştır. EKAP’ta yer alan “İhale İşlemleri” segmenti altında “Doğrudan Temin Arama” butonu yer almaktadır. Bu kısımdan idarelerin gerçekleştirecekleri doğrudan temin alımlara yönelik bilgilere ulaşılması mümkündür. ... Devamı >>


TÜRK TİCARET KANUNUNUN 130 UNCU MADDESİ ÇERÇEVESİNDE GEÇ ÖDEMELERE İLİŞKİN TEMERRÜT FAİZ ORANININ TESPİTİ HAKKINDA TEBLİĞ

Tarih: 08 Ocak 2016.

Merkez Bankası tarafından Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılacak Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranının Tespiti Hakkında Tebliğ yayımlanmıştır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1530 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak ...... Devamı >>


TIBBİ CİHAZLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

Tarih: 08 Ocak 2016.

Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/16), 31 Aralık 2015 tarihli ve 29579 ( 4. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Tebliğ, ekinde yer alan tıbbi cihazların ithalatında, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliğine uygunluğunun denetimine ...... Devamı >>


SAĞLIK ENDÜSTRİLERİ YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN KURULUŞU

Tarih: 07 Ocak 2016.

Onuncu Kalkınma Planının Öncelikli Dönüşüm Programları arasında yer alan “Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm Programı”nın eylem planında Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesi oluşturulması öngörülmüştür. Bu komite oluşturulmuş olup aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır: Sağlık Bakanlığı Müsteşarı (Başkan) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Maliye Bakanlığı Müsteşarı Hazine Müsteşarı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı TÜBİTAK Başkanı Komitenin çalışma usul ve ...... Devamı >>


İTHALAT TEBLİĞİ VE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ

Tarih: 06 Ocak 2016.

Ekonomi Bakanlığı tarafından İTHALAT TEBLİĞİ ( İTHALAT: 2016/1) 31 Aralık 2015 tarihli ve 29579 ( Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 1/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli 31 Aralık 2015 tarihli ve 29579 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Ayrıca 19/12/2014 tarihli ve 2014/7090 sayılı ...... Devamı >>


2015 Yılı Kamu İhalelerinde Yenilikler

Tarih: 26 Haziran 2015. Etiketler:

İlanı veya duyurusu 1 TEMMUZ 2016 tarihinden sonra yapılan ihalelerde kullanılacak iş deneyimini belgelerinin EKAP üzerinden kayıt edilerek düzenlenmiş olması şartı getirilmiştir. 31.8.2010 tarihinden sonra 4734 sayılı Kanun kapsamında yapılan ihalelerin 1.9.2014 tarihine kadar EKAP’a kayıt edilmeden düzenlenmiş olan iş bitirme belgelerini 1 Temmuz 2016 tarihine kadar belgeyi düzenleyen idareye teslim ...... Devamı >>


Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği’nde Revizyon

Tarih: 30 Nisan 2015. Etiketler:

30 Nisan 2014 Tarihinde Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğin revizyonu için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurum Başkanı Sayın Prof. Dr. Özkan Ünal Başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Kurum Başkan yardımcısı Sayın DR. Ali Sait Septioğlu, Daire Başkanları Tıbbi cihazdan sorumlu kurum personeli ile Tıbbi cihaz alanında kurulu bulunan sivil ...... Devamı >>


Artroplasti Alan Grubu SUT Listesi Kontrolü Hakkında

Tarih: 05 Mart 2015. Etiketler:

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan “Tıbbi Malzeme Listeleri Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına Ürünlerin Eşleştirilmesi Duyurusu kapsamında” Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Artroplasti alan grubu (Ek 3F- 1)” SUT kodlarına firmalardan ürünlerini eşleştirmesi istenilmişti. Bu kez 26.01.2015 tarihine kadar firmalarca yapılan ürün barkodu eşleşmeleri yayınlanarak SUT kodlarına yapılan barkot eşlemelerinin kontrol edilerek varsa ...... Devamı >>


SUT Değişikliği Ortak Branş Serbest Kodsuz Faturalandırma Hakkında

Tarih: 19 Şubat 2015. Etiketler:

Sosyal Güvenlik Kurumu 18.02.2014 tarihli Resmi Gazetede Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair bir tebliğ yayımlamıştır. Bu tebliğde ;daha önce yatarak tedavilerde kullanılan tıbbi malzemeler fiyatları ile birlikte listelenmiş ve MEDULA hastane uygulamasına serbest kodsuz malzeme niteliği ile girilmesi uygulaması kaldırılmıştı. Sektör temsilcisi olarak Kurum yetkilileri ile yaptığımız görüşmeler sonucu Sağlık ...... Devamı >>


Sanayi İş Birliği Programı (Off-Set) Yönetmeliği

Tarih: 17 Şubat 2015.

15 Şubat 2015 tarih ve 29268 sayılı Resmi gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4734 Sayılı Kamu İhaleKanununun Üncü Maddesinin (u) Bendine Göre Yapılacak Mal Ve Hizmet Alımlarına İlişkin Sanayi İşbirliği Programı Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik’denbir örnek e-posta ekinde gönderilmiştir. Tetkikinde görüleceği üzere söz konusuYönetmeliğin “Amaç ve kapsam” başlıklı 1. maddesinde; Yönetmeliğin ...... Devamı >>


SUT Ürün Eşlemesi Hakkında (Son Gün 23 Şubat)

Tarih: 12 Şubat 2015. Etiketler:

Sosyal Güvenlik Kurumu tıbbi malzeme alan tanımlarına ürünlerin eşleştirilmesi ile ilgili bir duyuru yayımlamıştır. Ekte gönderilen duyurudan görüleceği üzere; 1 Ekim 2014 tarihi itibariyle tüm listelerin SUT eki liste haline getirildiği, gereksinimler doğrultusunda listelerde bazı tıbbi malzeme alan tanımları eklendiği veya çıkarıldığı belirtilmiştir. Bu değişiklikler dolayısı ile Kurumca yapılacak denetimlere esas olması ...... Devamı >>


H. Gültekin Acar’ın Vefatı Hakkında

Tarih: 26 Kasım 2014.

Sendikamızın Kurucu Başkanı Sayın H. Gültekin Acar dün gece vefat etmiştir. Cenazesi 27 Kasım 2014 Perşembe günü Bolu Mengen Bürnük Köyü Camiinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Bürnük Köyü Mezarlığına defnedilecektir. Sevgili başkanımızı kaybetmekten duyduğumuz acı çok büyük. Merhuma Allahtan rahmet kalanlara ve tüm sevenlerine sabırlar dileriz. Hepimizin ...... Devamı >>


SUT Aykırı Davranmada Firmaların Sorumluluğu Hakkında

Tarih: 30 Ocak 2014.

Sayın Üyemiz, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan ve ekte gönderilen duyurudan görüleceği üzere; Bir malzemenin TİTUBB kayıt/bildirim işleminin tamamlanmış olması o malzemenin Kurumca bedelinin karşılanması için tek başına yeterli olmadığı, Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında belirlenen geri ödeme kurallarının SGK tarafından ürünlerin finanse edilme kriteri olduğu, Sağlık Uygulama Tebliği eki EK-3 tıbbi malzeme listelerinde ...... Devamı >>