Eski Yarışmalar - 2010

Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) tıbbi cihaz sektöründe yerli üretimi teşvik etmek amacıyla, bu yıl “Daha Çok Üretmeliyiz” Ulusal Tıbbi Cihaz Proje Yarışması’nın dördüncüsünü düzenliyor.  

Bu yarışma sağlık alanında, hastalıkların teşhis ve tedavisinde kullanılan, ilaç haricindeki her türlü tıbbi cihaz ve sarf malzemesi olarak;

 • Yeni bir ürün tasarımı ve geliştirilmesi,

 • Mevcut bir ürünün kalitesi veya standardının yükseltilmesi,

 • Maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliştirilmesi ya da

 • Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik projelerin değerlendirilerek üreticiler ile buluşmasını hedefliyor.

Ülkemizin yetişmiş insan kaynağı açısından yetkin olduğu ancak yetkin de olsa bireysel çabalarının bu tür girişimlerde yetersiz kaldığı bilinmektedir. SEİS’in düzenlediği “Daha çok üretmeliyiz!” proje yarışması ile amaçlanan, bireysel çabaların görünürlüğünü sağlayarak sanayi ile buluşturulması ve ekonomik değere dönüştürülebilmesidir. Böylelikle Tıbbi Cihaz sektöründe üniversite ile sanayi arasında yeni bağlar kurulacak ve var olan bağlar güçlenecektir.

Şubat 2010’a kadar başvuruları kabul edilecek olan yarışmanın birincilik ödülü 10.000 YTL, ikincilik ödülü 5000 YTL ve üçüncülük ödülü 2500 YTL.’dir TÜYAP’ın katkılarıyla yapılan yarışmanın ödülleri 2010 yılı Mart ayında gerçekleşecek olan TÜYAP Expomed & Labtek fuarında düzenlenecek ödül töreni ile sahiplerine verilecektir.  Proje yarışmasına Türkiye üniversitelerinde öğrenim gören öğrenciler, lisans üstü öğrencileri ve tüm akademisyenler bireysel olarak ya da ekipleriyle katılabilir.

IV. Ulusal Tıbbi Cihaz Proje Yarışması Yönetmeliği

Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) tarafından, sağlık sektöründe kullanılan tıbbi cihaz ve sarf malzemelerinde ithalat lehine oluşan yapıyı değiştirmek ve ülkemizin teknoloji ve malzeme üreten bir konuma gelebilmesine katkı sağlayabilmek amacıyla IV. Ulusal Tıbbi Cihaz Proje Yarışması düzenlenmiştir.

1- Yarışmanın Amacı;

Sağlık alanında, hastalıkların teşhis ve tedavisinde kullanılan, ilaç haricinde her türlü tıbbi cihaz ve sarf malzemesi olarak yeni bir ürün tasarımı, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi, maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliştirilmesi, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik projelerin sektörümüze kazandırılmasıdır.

2- Proje Konuları;

Sağlıkta kullanılan cihaz ve sarf malzemelerinin tanımlandığı ilgili Avrupa Birliği direktifleri olarak; Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (Ek.1), Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (Ek.2) ve İn Vitro Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği (Ek.3) kapsamında, tıbbî cihaz olarak tanımlanan, her türlü tıbbi cihaz ve sarf malzemesi bu yarışmanın konusunu teşkil etmektedir.

3-Yarışmaya Katılım Koşulları;

 Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki hususları yerine getirmesi gerekmektedir.

 • Adaylar proje yarışmasına doğrudan başvuracaklardır.
 • Yarışma, tüm araştırmacılar ile T.C. üniversitelerinde öğrenim gören öğrenciler, lisansüstü öğrencileri ve akademisyenlere açıktır. Ekip olarak da katılmak mümkündür. Bu takdirde ödül ekip adına verilir. Ekipten bir kişinin proje yürütücüsü olarak belirlenmesi gerekir.
 • Başvuru formu eksiksiz biçimde doldurulmalı ve başvuru eki kabul beyanı okunup imzalanmalıdır.
 • Yarışmacılar en fazla 2 (iki) proje ile yarışmaya katılabilirler
 • Proje son iki yıl içinde hazırlanmış olmalıdır.
 • Proje sahibi hazırladığı proje teklifiyle daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış olmalıdır.
 • Projenin Kapsadığı ürün piyasaya sürülmemiş ve ürünle ilgili olarak herhangi bir lisans anlaşması yapılmamış olmalıdır.
 • Proje giderlerinin tamamı katılımcıya aittir. Katılımcı SEİS ten herhangi bir masraf talep edemez.
 • Gönderilen proje dosyaları iade edilmez.
 • Yarışmaya katılacak projeler 01.02.2010 tarihinde, saat 17.00 a kadar SEİS’ e teslim edilmelidir.
 • Kargo ile gönderilen projelerin kargo teslim belgelerinin; projenin son teslim tarihinde ve saat 17.00 den önce teslim edildiğini belgelemesi gerekmektedir.
 • Jüri üyeleri (danışman, asil, yedek) ve raportörler ile bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olanlar yarışmaya katılamaz.
 • Yarışmaya katılan projelerin sonuçları tümüyle araştırmacılara aittir. SEİS bunlar üstünde hiç bir hak ileri sürmez. SEİS, üretime geçebilen projelerin, yarışmacının/projecinin, o proje için aldığı telif ücretinin brütü üzerinden hesaplanan % 3’lük kısmını bağış adı altında, öncelikli olarak alır. SEİS bu gelirini sadece eğitim ve AR-GE amaçlı faaliyetleri için kullanabilir.
 • SEİS, üretilmesinde ekonomik yarar görülen projelerin üretime geçirilebilmesi için yarışmacıya gerekli destek ve yardımları sağlar. Ancak üretim yapacak kuruluş bulunamazsa SEİS in projeyi üretime geçirmek gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.
 • Bu yarışmaya proje göndermek suretiyle baş vurmak, proje koşullarının ve yönetmeliğin okunup kabul edildiği anlamına gelmektedir.

 

Yarışma konusundaki tüm sorular seis@seis.org.tr adresine e-posta ile gönderilebilir.

Bu şartlara uymayanlar, yarışmaya katılmış olsalar dahi, proje yarışmaya katılmamış

sayılır.

4-Başvurularda Bulunması Gereken Dokümanlar:

-       Başvuru formu eksiksiz olarak doldurulacak ve imzalanacaktır.

-       Adayın/ adayların özgeçmişi dosyaya eklenecektir. (Ekip katılımlarında her katılımcı üye için ayrı hazırlanacaktır.)

-       Projenin amaçları, beklenen faydaları, kullanım alanları, çalışma biçimi, eskizleri, deney raporları ve sonuçlarını anlatan ayrıntılı olarak hazırlanmış rapor, proje konusunun mümkünse prototipi dosyada bulunacaktır.

-       Proje başlığının altında projeyi yapan/yapanların adları yer alacaktır

-       Projeyi yapanların adları altında, projede yapılan çalışma kısaca özetlenerek, projenin hangi alanda oluşturulduğu ve yenilikçi yönü belirtilecektir.

-       Sayfalar birbirini takip edecek şekilde numaralandırılacaktır.

-       Proje raporu arial yazı karakterinde, 12 punto büyüklüğünde, A4 kâğıt boyutuna, tüm kenarlardan 2,5 cm kalacak şekilde, tek sütun ve Türkçe olarak yazılacaktır.

-       Raporun sonunda ayrı bir sayfadan başlayacak şekilde kaynakça verilmelidir. Ana metinde kaynaklara gönderme, kaynağın adı, yazarın soyadı ve parantez içinde yayın yılı yazılarak yapılacaktır.

-       Varsa ekler raporun sonunda, ayrı bir sayfadan başlayacak şekilde yer alacaktır.

-       Orijinal belgeler ayrı bir dosyada çıktı olarak ve CD ortamında sunulmalı ve \\\\\\\\\\\\\\\"orijinal dosya\\\\\\\\\\\\\\\" olarak belirtilmelidir.

-       Orijinal dosya 7 kopya olarak çoğaltılmalı ve toplam 8 dosyada yer alan belgeler aynı sırada bulunmalıdır. Her dosyada; dosyanın CD kopyaları da bulunmak zorundadır.

-       Orijinal dosyada var olan tüm bilgiler CD ortamında da bulunmalıdır.(Proje başvuru formu, başvuru sahibinin/sahiplerinin özgeçmişleri, proje dosyası, kaynakça listesi, şekil ve şemalar)

-       Kabul beyanı formu eksiksiz doldurulacak ve imzalanacaktır.

5-Değerlendirme Süreci:

Proje başvuruları, Seçici Kurul tarafından aşağıda belirtilen kıstaslar esas alınarak konu seçimi, proje konusunun uygunluğu, özgünlük, yaratıcılık, düşünce ve uygulamada bilimsellik, uygulanabilirlik, ekonomik bir yarar sağlamak ve proje raporu hazırlamada gösterilen özen gibi ölçütler kullanılarak değerlendirilecektir.

 • Projenin biçimsel açıdan değerlendirilmesi; Yarışmaya katılan projenin

başvuru kriterlerine uygunluğu, başvuru formunun ve gerekli belgelerin eksiksiz olması, proje raporunun hazırlanışında izlenen yöntem, yazım formatına uygunluğu, proje sunumunun yeterliliği, sonuç bölümünün ve sonuçların anlaşılabilirliği açısından değerlendirilecektir.

 • Projenin özgünlük ve yaratıcılık açısından değerlendirilmesi; Seçilen konu,

proje konusuna uygunluğu, proje özetinin ve literatür araştırmasının yeterliliği, çalışmanın özgünlük ve yaratıcılık açısından yenilikçi olmasına göre değerlendirilecektir.

 • Bilimsel yeterlilik ve uygulanabilirlik açısından değerlendirilmesi; Projenin

düşünce ve uygulamadaki bilimselliği, kullanılan yöntemin uygunluğu ve uygulanabilirliği konusunda değerlendirilecektir.

 • Üretime katkı açısından değerlendirilmesi; Projenin sağladığı teknolojik yenilik,

kullanım kolaylığı, maliyet azaltıcı özelliklere sahip olması açısından değerlendirilecektir.

6- Verilecek ödüllerin sayısı, miktarları, tarih ve yeri;

 Yapılan değerlendirme sonucunda kazananlar 15.03.2010 tarihinde açıklanacaktır.

Dereceye girenlerin ödülleri 18.03.2010 tarihinde EKSPOMED – LABTEK 2009 Fuarının açılışı sırasında düzenlenecek ödül töreni ile verilecektir.

1.Ödül: 10.000 YTL.

2.Ödül:   5.000 YTL.

3.Ödül:   2.500 YTL.

7-Yarışma takvimi;

Başvuru-Teslim Dönemi

01.06.2008 – 01.02.2010

Jüri Değerlendirme Dönemi

01.02.2010 – 15.03.2010

Sonuçların Açıklanma Tarihi

15.03.2010

Ödül Töreni

18.03.2010

Sergi Tarihi

18.03.2010 -21.03.2010

 

KABUL BEYANI FORMU

IV. Ulusal Tıbbi Cihaz Proje Yarışması Yönetmeliği’ ni ve tarafıma verilen mezkûr yarışma ile ilgili tüm belgeleri okudum. Belgelerin münderecatını ve yarışmanın koşullarına gayrikabili rücu olmak üzere kabul ve uymayı taahhüt ediyorum.

 

Okudum

 

İsim/ İmza

Jüri
Jüri Başkanı: Prof. Dr. Yusuf Ziya İDER, Üyeler: Prof. Dr. Sinan ADIYAMAN,Prof. Dr. Mustafa DEVECİ, Prof. Dr. İnan GÜLER, Dr. Erol Özensoy