2018–2023 Hedefimiz

 • 2018 yılında 2 milyar $ , 2023 yılında 5 milyar $ ihracat
 • %85 oranında dışa bağımlı olan tıbbi cihaz tüketimimizi 2018 yılında %20
 • 2023 yılında %30 oranında yerli üretimle karşılama yetkinliğine ulaşmak

Hedeflerimizi Gerçekleştirmek İçin

 • Geç ödemeler sorunlarının çözülmesi,
 • %8 -%18 olan KDV oranlarının tek bir KDV oranında birleştirilerek çözülmesi,
 • Yerli ürünlerin dünya piyasalarında ülke ve marka algısının yükseltilmesi
 • Stratejik bir alan olan, emek ve makine yoğun değil bilgi yoğun olduğu bilinen sektörümüze yönelik yatırım teşviklerinin alt limitinin 1 Milyon TL; Bu teşviklerin 1–10 milyon TL arasındakileri için 5. Bölge teşvik uygulaması, 10 milyon ve üstündeki yatırımlara ise 6. Bölge teşvik uygulamaları kapsamında değerlendirilmesi,
 • Offset uygulamaları ile teknoloji transferinin sağlanması ve yerli tıbbi cihaz üretiminin dolaylı ofset kapsamına alınması,
 • Kamu Hastanelerinde yerli malı kullanımının teşvik edilmesi, KİK mevzuatında düzenlendiği halde uygulanamayan %15 fiyat avantajı yerine hastanelerin döner sermaye paylarından ödedikleri hazine payında yerli malı kullanım oranları kadar indirime gidilmesi gibi uygulamalarla teşvik edilmesi,
 • Sağlık Teknolojisi Değerlendirme ve Piyasa Gözetim ve Denetimin aktif çalışması ve sektör temsilcilerinin bu kurumlarda aktif katılımının sağlanması,
 • PPP ve Merkezi toplu alımlarda yerli malı alımının teşvik edilmesi,
 • S2B ve benzeri teknoloji transferi ve teknoloji envanteri çalışmalarının ulusallaşarak yaygınlaşması,
 • Sanayi envanteri ve pazar durumuna ilişkin verilerin toplanarak yerli üretici ile paylaşılması,
 • Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun yerli sanayi ile işbirliği içinde hareket ederek, sektörün hedeflerinin gerçekleşmesi ve sorunlarının çözümü amacıyla yürüttüğümüz çalışmalara rehberlik etmesi.

için çalışmalar yürütmekteyiz.