Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği Yayımlandı

Tarih: 22 Ağustos 2016.

Teknoloji geliştirme bölgelerinin kuruluşu, işleyişi, yönetim ve denetimi ve bunlarla ilgili kişi ve kuruluşların görev, yetki ve sorumlulukları ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği 10 Ağustos 2016 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı. Teknoloji geliştirme bölgesi, yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da ...... Devamı >>


Terör Örgütüyle İlişkisi Nedeniyle Gözaltı Ve Tutuklunan Firma Çalışanlarının Sigorta İşlemleri

Tarih: 22 Ağustos 2016.

667 ve 668 KHK’lar kapsamında milli güvenliğe karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirildiği için gözaltına alınan veya tutuklanan sigortalıların işten çıkış nedeni 4857 sayılı Kanunun 17 nci, 25 inci ve 26 ncı madde hükümleri kapsamında işverence belirlenecektir. İşverenin gözaltına ...... Devamı >>


Olağanüstü Halin Devamı Süresince İflasın Ertelenmesi Talebinde Bulunulamaması

Tarih: 22 Ağustos 2016.

669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 4 üncü maddesi ile olağanüstü halin devamı süresince,  2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 179 uncu maddesi uyarınca sermaye şirketleri ile kooperatifler tarafından iflasın ertelenmesi talebinde bulunulamayacağı; bu yönde yapılan taleplerin mahkemelerce reddedileceği hüküm altına alınmıştır. ... Devamı >>


Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması

Tarih: 22 Ağustos 2016.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun, 19/08/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanun aşağıdaki hususlarda düzenlemeler yapılmıştır: Kesinleşmiş vergi ve diğer borçlara ödeme kolaylıkları, Geçmiş dönemlere ilişkin matrah ve vergi artırımında bulunan mükelleflere ayrıcalıklar, işletmelerdeki emtia, makine, teçhizat ve demirbaş kayıtlarına ilişkin cezasız ...... Devamı >>


KHK ile Kapatılan Kurumların Borçlarının Ödenmesi

Tarih: 18 Ağustos 2016.

OHAL kapsamında yayımlanan 667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan kurumlardan alacağı olan kişi ve kuruluşların alacaklarını tahsil için izleyecekleri yol hakkında düzenleme 17.08.2016 tarihinde yayımlanan 670 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 5. Maddesinde belirtilmiştir. Buna göre; kapatılan şirketlerin mal varlığını aşmayacak şekilde borçlarının ödeneceği, 670 sayılı KHK yayım tarihinden itibaren (17.08.2016) ...... Devamı >>