İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Tarih: 12 Ocak 2016.

Ekonomi Bakanlı tarafından İhracatta Ticari Kalite Denetimlerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ 31 Aralık 2015 tarihinde yayımlandı. Bu Tebliğin amacı, ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler mevzuatı uyarınca ihracatta ticari kalite denetimine tâbi ürünlerin risk analizi esaslı olarak hangi sıklıkta denetime tâbi tutulacağının belirlenmesi amacıyla, bu ürünleri ihraç eden ...... Devamı >>


DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARININ EKAP’TA DUYURULMASI

Tarih: 08 Ocak 2016.

İdarelerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22’nci maddesi çerçevesinde doğrudan temin yöntemiyle yaptıkları alımların bir kısmı EKAP’ta yayımlanmaya/ilan edilmeye başlanmıştır. EKAP’ta yer alan “İhale İşlemleri” segmenti altında “Doğrudan Temin Arama” butonu yer almaktadır. Bu kısımdan idarelerin gerçekleştirecekleri doğrudan temin alımlara yönelik bilgilere ulaşılması mümkündür. ... Devamı >>


TÜRK TİCARET KANUNUNUN 130 UNCU MADDESİ ÇERÇEVESİNDE GEÇ ÖDEMELERE İLİŞKİN TEMERRÜT FAİZ ORANININ TESPİTİ HAKKINDA TEBLİĞ

Tarih: 08 Ocak 2016.

Merkez Bankası tarafından Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılacak Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranının Tespiti Hakkında Tebliğ yayımlanmıştır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1530 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak ...... Devamı >>


TIBBİ CİHAZLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

Tarih: 08 Ocak 2016.

Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/16), 31 Aralık 2015 tarihli ve 29579 ( 4. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Tebliğ, ekinde yer alan tıbbi cihazların ithalatında, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliğine uygunluğunun denetimine ...... Devamı >>


SAĞLIK ENDÜSTRİLERİ YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN KURULUŞU

Tarih: 07 Ocak 2016.

Onuncu Kalkınma Planının Öncelikli Dönüşüm Programları arasında yer alan “Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm Programı”nın eylem planında Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesi oluşturulması öngörülmüştür. Bu komite oluşturulmuş olup aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır: Sağlık Bakanlığı Müsteşarı (Başkan) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Maliye Bakanlığı Müsteşarı Hazine Müsteşarı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı TÜBİTAK Başkanı Komitenin çalışma usul ve ...... Devamı >>


İTHALAT TEBLİĞİ VE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ

Tarih: 06 Ocak 2016.

Ekonomi Bakanlığı tarafından İTHALAT TEBLİĞİ ( İTHALAT: 2016/1) 31 Aralık 2015 tarihli ve 29579 ( Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 1/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli 31 Aralık 2015 tarihli ve 29579 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Ayrıca 19/12/2014 tarihli ve 2014/7090 sayılı ...... Devamı >>